Uchwała Nr III/23/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu w wysokości 29.973.825,24 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.809.305,24 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 30.216.566,59 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.206.346,59 zł,
- majątkowe w wysokości 5.010.220,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 166.671,43 zł,
2) celową w wysokości - 68.518,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 6
Deficyt budżetu w wysokości 242.741,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie – 242.741,35 zł.
§ 7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.357.258,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 242.741,35 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.357.258,65 zł.
§ 9
1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.406.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 834.611zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 834.611zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549.766,40zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 21.928,77 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 15.447,96 zł
3. sołectwa Bór kwotę 11.616,54zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.842,11zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.086,67zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.064,90zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 12.594,78zł
8. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 13.613,77zł
9. sołectwa Jabłońskie kwotę 18.831,03 zł
10. sołectwa Janówka kwotę 27.146,03 zł
11. sołectwo Jeziorki kwotę 21.235,86zł
12. sołectwo Kolnica kwotę 22.621,69zł
13. sołectwa Kolnica BDS kwotę 12.594,78 zł
14. sołectwa Mazurki kwotę 14.469,73 zł
15. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.168,19 zł
16. sołectwa Netta Druga kwotę 19.360,91zł
17. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 22.132,57 zł
18. sołectwa Netta Folwark kwotę 15.977,84 zl
19. sołectwa Osowy Grąd kwotę 16.018,60 zł
20. sołectwa Ponizie kwotę 17.078,36zł
21. sołectwa Posielanie kwotę 10.638,31zł
22. sołectwa Promiski kwotę 11.820,34zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 20.624,46zł
24. sołectwo Rutki Nowe kwotę 22.336,37zł
25. sołectwo Rutki Stare kwotę 17.689,75 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 11.494,26 zł
27. sołectwa Świderek kwotę 10.719,83 zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 22.580,93zł
29. sołectwa Turówka kwotę 13.043,14 zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 11.371,98 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 11.086,67 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 21.317,38 zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 20.583,70 zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 17.159,88zł.
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.
§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2019 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-12-31