Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia: § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata
2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-21-2018.pdf (PDF, 583,26 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31