Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 249.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 2.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 107.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 32.119.305,13 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 29.180.959,05zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.150.935,70 zł;
2) plan wydatków ogółem 38.425.361,13 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.304.382,13 zł,
- majątkowe w wysokości 11.120.979,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.150.935,70 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.000,00 zł.
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 6
Deficyt budżetu w wysokości 6.306.056zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 5.462.664 zł,
- wolnych środków – 843.392,00 zł.
§ 7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.044.223 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.462.664 zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.462.664 zł.
§ 9
1. Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.944 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 29.300zł w rozdziale 90005 – 25.300zł oraz w rozdziale 90095 – 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zl
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 zł.
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.
§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-20-2018.pdf (PDF, 251,57 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31