UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 roku
W sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz. 723, poz. 1365) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-19-2018.pdf (PDF, 172,62 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31