UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia roku
zmieniająca uchwałę nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432); art. 41 ust. 1,2,5 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.:Dz. U. z 2018 r.
poz. 2137, poz. 2244); art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz.1030, poz. 1490, poz. 1669) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021, na treść stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-18-2018.pdf (PDF, 143,17 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31