UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, do wysokości 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
§ 2. Traci moc Uchwała NR XXIV/200/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

Rada Ministrów Uchwałą NR 140 z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Program zakłada możliwość korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150 %
kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie traci moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31