UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady,
przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000; poz.1349, poz.1432)
§ 1. 1. Radnemu Gminy Augustów za pracę w Radzie i Komisjach przysługuje miesięczna dieta w wysokości:
a) Przewodniczący Rady Gminy – 1.100,00 zł,
b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 350,00 zł,
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady - 350,00 zł,
d) pozostali radni – 300,00 zł
2. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji.
3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu.
4. Radny nieobecny na posiedzeniu sesji lub komisji z powodu wykonywania w tym czasie innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego przedstawia przewodniczącemu rady pisemne oświadczenie w tej sprawie, które ten po akceptacji, przekazuje skarbnikowi gminy.
§ 2. 1. Sołtysowi Gminy Augustów, nie będącemu Radnym, przysługuje dieta w wysokości 120,00 zł miesięcznie.
2. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na sesji.
§ 3. Ustala się termin wypłaty oraz naliczenia wysokości diet radnym i sołtysom najpóźniej do dnia 7 następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy, bądź w kasie Urzędu Gminy Augustów.
§ 4. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Sposób ustalania należności przysługujących radnym Gminy Augustów z tytułu podróży służbowych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
3. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu wskazanych w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31