UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 42 ust. 1 Statutu Gminy Augustów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1413) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową do opracowania zmian w Statucie Gminy Augustów w następującym składzie:
1) Chmielewski Zdzisław
2) Karczewski Henryk
3) Kondracka Bożena
4) Sujata Marek
5) Szczepański Michał
§ 2.1. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący organizuje i koordynuje pracę Komisji oraz zwołuje jej posiedzenia.
3. W celu prawidłowej realizacji zadania, Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komisji inne osoby niż wymienione w § 1.
4. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§ 3. Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy Augustów.
§ 4. Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Augustów uchwały zmieniającej Statut Gminy Augustów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2018 r.

Przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zmieniają zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co stanowi podstawię do wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Augustów.
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Augustów do opracowania zmian w Statucie Rada Gminy może powołać doraźną komisję statutową.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Załączniki do treści

  • II-7-2018.pdf (PDF, 139,57 KB)

    Treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-30