UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z § 9 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Biebrza (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2001 r. Nr 59, poz. 1113, z dnia 17 lutego 2011r. Nr 49, poz. 624, z dnia 16 marca 2012r., poz. 922 z dnia 24 maja 2016 poz.2280) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrać Panią Annę Raczyńską-Pycz, pracownika Urzędu Gminy Augustów jako przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-30