UCHWAŁA NR I/6/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust.1 w związku z art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000; poz. 1349, poz. 1432) w związku z § 36 ust. 6 Regulaminu Rady Gminy Augustów stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy Augustów (uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj.  Podl. Poz. 1413) i w związku z §1 ust.4 uchwały Nr XXVIII/234/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Augustów uchwala  się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opiniuje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski i petycje składane przez obywateli.

§ 2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołuje się osoby:
1. ROSZKOWSKI ARKADIUSZ
2. KOWALEWSKI ANDRZEJ
3. KARCZEWSKI HENRYK
4. SUJATA MAREK
5. SZCZEPAŃSKI MICHAŁ

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie
do uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Według § 36 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Gminy Augustów stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy Augustów, radny może być członkiem najwyżej 2 stałych komisji a skład Komisji Rady liczy od 3 do 6 osób. Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do treści

  • I-6-2018.pdf (PDF, 142,23 KB)

    Treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-23