Uchwała Nr XII/124/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu w wysokości 30.895.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 30.895.000 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 30.219.692 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 29.590.314 zł,
- majątkowe w wysokości 629.378 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 118.076 zł,
2) celową w wysokości - 81.924 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 5
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 675.308 zł, z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 675.308 zł.
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 125.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.224 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.776 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.406 zł i wydatki w kwocie 86.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 965.304zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 599.871,75zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 23.267,20 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 16.526,24 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.351,19zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.481,39zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.650,78zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.742,60zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 13.481,93zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 11.742,33zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.047,30zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.309,88 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 28.964,41 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 22.919,28zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.180,50zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.000,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 15.395,50 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.958,78 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.005,72zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 23.702,10 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.091,61 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.439,53 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.004,90zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.307,43zł
23. sołectwa Pruska Mała kwotę 15.438,99zł
24. sołectwa Pruska Wielka kwotę 21.614,58 zł
25. sołectwa Rutki Nowe kwotę 23.397,67zł
26. sołectwa Rutki Stare kwotę 19.092,15 zł
27. sołectwa Rzepiski kwotę 12.525,15 zł
28. sołectwa Świderek kwotę 11.437,90 zł
29. sołectwa Topiłówka kwotę 23.963,05zł
30. sołectwa Turówka kwotę 13.242,87 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 12.090,25 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 11.742,33 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 22.484,38 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.179,95 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.091,88zł.
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 5.
§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2020 rok


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Elżbieta Pszczoła

Modyfikujący: Elżbieta Pszczoła

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Elżbieta Pszczoła

Data publikacji: 2019-12-23