UCHWAŁA NR XII/118/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NA 2020 ROK

I KWARTAŁ
1. Kontrola w zakresie realizowanych inwestycji dotyczących dróg oraz budowy budynku urzędu gminy.
2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.
2. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
3. Wydanie opinii i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy – w terminie do 15 czerwca.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
III KWARTAŁ
1. Informacja w zakresie bieżącego utrzymania stanu technicznego hydrantów na terenie gminy.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
IV KWARTAŁ
1. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2021 rok.
2. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.
3. Opracowanie planu pracy na 2021 rok.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:
1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy.
2) Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.
3) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Augustów.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, PLANOWANIA, SPRAW
GOSPODARCZYCH I ROLNICTWA RADY GMINY NA 2020 ROK

I KWARTAŁ
1. Ocena zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2. Planowane remonty dróg na terenie gminy w roku bieżącym
3. Przygotowanie planów kluczowych inwestycji Gminy Augustów w kadencji 2018- 2023
4. Analiza realizacji funduszu sołeckiego w 2019r. i zasad kontynuowania w kolejnym roku
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska za 2018 i 2019 rok.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Kwartalne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2019 roku oraz w roku bieżącym.
3. Analiza zaległości podatkowych, ulg umorzeń i zwolnień w 2019 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok
5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
III KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
2. Analiza kosztów związanych z oświatą.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
IV KWARTAŁ
1.Kwartalne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2021 rok. - w terminie do 15 października.
3. Analiza założeń do przyjęcia stawek podatku na 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:
1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Augustów.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPRAW
SPOŁECZNYCH RADY GMINY NA 2020 ROK

I KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów w roku 2019.
2. Informacja o realizacji Gminnego Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2019 r.
3. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy w 2019 roku.
4. Analiza realizacji funduszu sołeckiego w 2019r. i zasad kontynuowania w kolejnym roku.
5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2019 rok.
2. Sprawozdania za 2019 rok z działalności: Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów; Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych na remonty placówek oświatowych i kulturalnych w bieżącym roku.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
III KWARTAŁ
1. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
IV KWARTAŁ
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Augustów za rok szkolny 2019/2020.
2. Analiza założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:
1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy.
2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Augustów.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY GMINY NA 2020 ROK

I KWARTAŁ
1. Informacja w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w roku 2019.
2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Sprawy bieżące.
2. Analiza materiałów na sesję
III KWARTAŁ
1. Sprawy bieżące.
2. Analiza materiałów na sesję
IV KWARTAŁ
1. Sprawy bieżące.
2. Analiza założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
4. Analiza materiałów na sesję

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-23