Uchwała Nr XI/114/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-12-05

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-05

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-05