Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (lata 2018-2023)

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY AUGUSTÓW

VIII KADENCJA

LATA 2018 - 2023

LP. NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE
1 I/1/2018 22 listopada 2018 roku wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Augustów
2. I/2/2018 22 listopada 2018 roku wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Augustów
3. I/3/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
4. I/4/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy
5. I/5/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu liczbowego i osobowego stałej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
6. I/6/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
7. II/7/2018 29 listopada 2018 roku powołania doraźnej Komisji Statutowej
8. II/8/2018 29 listopada 2018 roku wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów
9. II/9/2018 29 listopada 2018 roku zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
10. II/10/2018 29 listopada 2018 roku wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
11. III/11/2018 20 grudnia 2018 roku ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania
12. III/12/2018 20 grudnia 2018 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
13. III/13/2018 20 grudnia 2018 roku zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie
Gminy Augustów
14. III/14/2018 20 grudnia 2018 roku przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok
15. III/15/2018 20 grudnia 2018 roku uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
16. III/16/2018 20 grudnia 2018 roku określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
17. III/17/2018 20 grudnia 2018 roku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
18. III/18/2018 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021
19. III/19/2018 20 grudnia 2018 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
20. III/20/2018 20 grudnia 2018 roku zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
21. III/21/2018 20 grudnia 2018 roku wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2027
22. III/22/2018 20 grudnia 2018 roku

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027

UCHWAŁA Nr V-00312-6/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku składu orzekającego RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie:
- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.
23. III/23/2018 20 grudnia 2018 roku

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019

UCHWAŁA Nr V-00312-6/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku składu orzekającego RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie:
- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.
24. IV/24/2019 01 lutego 2019

zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

25. IV/25/2019 01 lutego 2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
26. IV/26/2019 01 lutego 2019 powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
27. IV/27/2019 01 lutego 2019 zmiany uchwały nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady,
przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich
wypłacania
28. IV/28/2019 01 lutego 2019 zmiany uchwały Nr III/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
29. IV/29/2019 01 lutego 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
30. IV/30/2019 01 lutego 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
31. V/31/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Białobrzegi
32. V/32/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Biernatki
33. V/33/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Bór
34. V/34/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chomontowo
35. V/35/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Czarnucha
36. V/36/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gabowe Grądy
37. V/37/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gliniski
38. V/38/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo Kolonie
39. V/39/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo
40. V/40/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jabłońskie
41. V/41/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Janówka
42. V/42/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jeziorki
43. V/43/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa Kolnica BSD
44. V/44/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Kolnica
45. V/45/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Komaszówka
46. V/46/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mazurki
47. V/47/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mikołajówek
48. V/48/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Pierwsza
49. V/49/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Druga
50. V/50/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Folwark
51. V/51/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Osowy Grąd
52. V/52/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Ponizie
53. V/53/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Posielanie
54. V/54/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Promiski
55. V/55/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Mała
56. V/56/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Wielka
57. V/57/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Nowe
58. V/58/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Stare
59. V/59/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rzepiski
60. V/60/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Świderek
61. V/61/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Topiłówka
62. V/62/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Turówka
63. V/63/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Uścianki
64. V/64/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Pierwsze
65. V/65/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Drugie
66. V/66/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Trzecie
67. V/67/2019 29 marca 2019 Statutu Gminy Augustów
68. V/68/2019 29 marca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół
Gminy Augustów i nadania Statutu
69. V/69/2019 29 marca 2019 poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad
wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
70. V/70/2019 29 marca 2019 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 roku
71. V/71/2019 29 marca 2019 ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów
72. V/72/2019 29 marca 2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów
73. V/73/2019 29 marca 2019 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
74. V/74/2019 29 marca 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
75. V/75/2019 29 marca 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019– 2027
76. V/76/2019 29 marca 2019 zmiany uchwały nr XXIX/232/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
77. VI/77/2019 28 maja 2019 udzielenia Wójtowi Gminy Augustów wotum zaufania
78. VI/78/2019 28 maja 2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
79. VI/79/2019 28 maja 2019 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
80. VI/80/2019 28 maja 2019 nadania Statutu Gminy Augustów
81. VI/81/2019 28 maja 2019 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich  rzecz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Augustów
82. VI/82/2019 28 maja 2019 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Augustów oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
83. VI/83/2019 28 maja 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019.
84. VI/84/2019 28 maja 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
85. VI/85/2019 28 maja 2019 przekazania odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku na uchwałę Nr IV/25/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
86. VII/86/2019 26 czerwca 2019 powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
87. VII/87/2019 26 czerwca 2019 wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
88. VII/88/2019 26 czerwca 2019 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów
89. VII/89/2019 26 czerwca 2019 zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów
90. VII/90/2019 26 czerwca 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-10-05