Uchwała Nr III/19/06

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.

165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.621.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.452.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a –zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.168.954 zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w roku 2006.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 280.344 zł, rozchody w wysokości 1.449.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 115.610 zł,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 58.725 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.725 na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

1)Dotacje podmiotowe dla:

        1.gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 568.500. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

        2)Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

             35.000zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

        1) przychody - 5.000 zł,

        2) wydatki - 2.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych - w kwocie 240.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

        a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

           środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

        b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na

           łączną kwotę 500.000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet gminy na 2007 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2007-08-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2007-01-09