UCHWAŁA NR X/ 81 /08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia31 marca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) – uchwala się, co następuje:

§1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 3.498.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

     1)zwiększa się dochody bieżące o 750.416 zł,

     2)zmniejsza się dochody majątkowe o 4.249.308 zł.

§2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 3.498.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 10 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2008 “Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” : Lp III Wydatki - dotychczasowy pkt. 2 Wydatki majątkowe otrzymuje następujące brzmienie: “ § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map na kanalizację gminy I etap – Janówka)”

§6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200.000 zł.

§7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§8. Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi:

     1)Dochody ogółem – 15.642.976 zł, w tym:

          - dochody bieżące w kwocie 14.708.826 zł,

          - dochody majątkowe w kwocie 934.150 zł,

     2)Wydatki ogółem – 15.612.976 zł, w tym:

          - wydatki bieżące w wysokości 13.339.936 zł,

          - wydatki majątkowe w wysokości 2.273.040 zł.

     3)Nadwyżka budżetowa w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

Załączniki do treści

  • X_81_2008 (PDF, 162,89 KB)

    Pełna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-05-28

Data modyfikacji: 2008-05-28

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-05-28