Uchwała Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2010.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala, co następuje:

§ 1 .
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 17.241.077zł, w tym:
-dochody bieżące w kwocie      15.281.184 zł;
-dochody majątkowe w kwocie 1.959.893 zł , zgodnie z zapisami § 12 uchwały.
      
§ 2.
 
 Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości  19.136.079 zł, z tego:
-wydatki bieżące w kwocie           14.000.321 zł.
-wydatki majątkowe w kwocie        5.135.758 zł, zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 3.
 

 W budżecie tworzy się rezerwy :

1.Ogólną w wysokości – 120.000 zł
2.Celową w wysokości – 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego .

§ 4.

1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
 
2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.
 

§ 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.895.002 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.895.002 zł.
                                                             

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości   2.323.100 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości  428.098 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załącznikiem nr 3 oraz prognozą kwoty długu i spłat zadłużenia na 2010 rok i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.895.002 zł;
3)spłaty rat kredytów w wysokości 295.998 zł.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 59.850zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 7.000zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
 

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 

§ 10.

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody        -   8.200 zł,
2)wydatki            -   1.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 11.
Upoważnia się Wójta do:
 
1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2)      zaciągania zobowiązań:
a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości  określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
3)      dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu.
4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 

§ 12.

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela 1.
 
  
§ 13.
 

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela 2 .

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
                                           
 
Przewodniczący Rady Gminy
 

Zbigniew Polakowski

 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Augustów na koniec 2010 roku.

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2010 rok.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Janina Wronko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2010-01-13

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2010-01-21

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2010-01-13