UCHWAŁA NR XII/106/08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia13 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) – uchwala się, co następuje:

§1. 1.Zmniejsza się planowane dochody o 600.253 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

      2. Zwiększa się planowane dochody 136.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 1.145.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

      2.Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 1.356.151 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. 1. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3(3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

      2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.122.779 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007 r. “Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kolumnie 5 “Wydatki” kwotę 11088 zastępuje się kwotą 13688.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 6.550 zł,

2) wydatki - 35.552 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 482.779 zł.

§8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8.

§10. Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 14.595.017 zł

2) Wydatki ogółem – 15.467.796 zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 872.779 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 482.779 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 390.000 zł.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

 

Uchwała Nr RIO V.0131-3-40/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2008 roku opinująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały Rady Gminy Augustów Nr XII/106/08 z dnia 13 sierpnia 2008 (~280kB).

Załączniki do treści

  • XII_106_2008 (PDF, 193,51 KB)

    Pełna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2008-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-08-27