Uchwała Nr IX/75 /07

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 19.137.488 zł, z tego:

     - dochody bieżące w kwocie 13.954.030 zł,

     - dochody majątkowe w kwocie 5.183.458 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.107.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

     - wydatki bieżące w wysokości 12.314.984 zł,

     - wydatki majątkowe w wysokości 6.792.504 zł.

3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3(3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 30.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 220.000 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 108.650 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 2.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 65.905 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.905 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 621.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje kultury na łączną kwotę – 166.250 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 11.000 zł,

2) wydatki - 40.003 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 5.700.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 250.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.700.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

     a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości       określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

     b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

Uchwała Nr RIO.V.0131-6-20/07 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Augustów na 2008 rok.

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet gminy na 2008 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-01-07

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2008-01-08

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-01-07