UCHWAŁA NR XI/94/08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia26 maja 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) – uchwala się, co następuje:

§1. 1) Zmniejsza się planowane dochody w dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe § 6208 – dotacje rozwojowe o 934.150 zł.

2) Zwiększa się planowane dochody w dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 15.000 zł.

§2. 1) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 1.135.239 zł, w tym:

     - dział 801 – Oświata i wychowanie o 1.099.000 zł, z tego:

          rozdział 80101-szkoły podstawowe § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 934.150 zł

                                                            § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 164.850 zł

     - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 36.239 zł, z tego:

          rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 4300 – zakup usług pozostałych – 36.239 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 445.178 zł, w tym:

     - dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 40.000 zł, z tego:

          rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000 zł,

     - dział 750 – Administracja publiczna o 181.000 zł, z tego:

          rozdział 75023 – urzędy gmin, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 181.000 zł,

     - dział 801– Oświata i wychowanie o 207.791 zł, z tego:

          rozdział 80101-szkoły podstawowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł

                                                            § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 199.089 zł;

          rozdział 80104 – przedszkola § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.702 zł;

          rozdział 80110 – gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł;

     - dział 852 – Pomoc społeczna –o 10.387 zł, z tego:

          rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.887 zł;

          rozdział 85295 – pozostała działalność § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.500 zł;

     -dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.000 zł, z tego:

          rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - 2.000 zł;

          rozdział 92195 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń– 4.000 zł.

§3. 1) Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

     2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 449.089 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007 r. “Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kolumnie 5 “Wydatki” kwotę 4386 zastępuje się kwotą 11.088.

§6. W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/75/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29.12.2007r. “Dotacje podmiotowe w 2008 r.” w poz. 1 Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie kolumnie 6 “Kwota dotacji” kwotę 312.180 zastępuje się kwotą 314.180.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

     a) przychody - 6.550 zł,

     b) wydatki - 35.553 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§9. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6.

§10. Budżet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi:

     1) Dochody ogółem – 15.037.420 zł

     2) Wydatki ogółem – 15.236.509 zł

     3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 199.089 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały.

Załączniki do treści

  • XI_94_2008 (PDF, 167,96 KB)

    Pełna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-06-05

Data modyfikacji: 2008-06-24

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-06-05