Uchwała Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 48, art. 49 , art. 109, art.110, art. 112, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 12.220.508 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu gminy w wysokości 12.476.008 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. z dochodów budżetowych kwotę 90.500 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

5. źródło pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 346.000 zł stanowi kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000zł.

§ 6. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 504.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 5.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 66.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 10 i Nr 10a.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kedytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.000.000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan dochodów na 2006 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan 2006

I. Dochody z podatków i opłat - ogółem

756

1814600

w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310

855000

- podatek rolny - § 0320

529000

- podatek leśny - § 0330

141000

- podatek od środków transportowych - § 0340

25000

-wpływy z karty podatkowej - § 0350

500

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

5000

- podatek od posiadania psów § 0370

1000

- opłata skarbowa - § 0410

140000

- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450

100

- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

50000

- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910

2000

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

66000

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

620516

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010

620516

III. Dochody z majątku gminy

112867

- ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870

700

36000

- z najmu i dzierżawy - § 0750

700

47399

- z najmu i dzierżawy - § 0750

801

26890

- użytkowanie wieczyste - § 0470

700

2578

IV. Pozostałe dochody

57600

- opłata produktowa - § 0400

900

500

- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750

010

2050

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

758

10000

- różne dochody - § 0970

750

200

- różne dochody - § 0970

801

650

- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830

852

100

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

801

500

- wpływy z różnych opłat - § 0690

900

1000

- doch. związane z real.zadań adm.rządowej § 2360

750

450

- wpływy z różnych opłat - § 0690

750

6000

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

852

150

- wpływy z różnych opłat - § 0690

010

36000

V. Dotacje celowe

1468068

w tym: - na zadania własne bieżące - § 2030

200000

- opieki społecznej

852

200000

- zadania własne inwestycyjne

166000

- oświaty § 6330

801

50000

- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi § 6339

600

116000

- na zadania zlecone - § 2010

1102068

z tego: - opieka społeczna

852

1013000

- na aktualizację rejestru wyborców i wybory

751

1068

- administracja państwowa

750

88000

VI.Środki z Unii Europejskiej

1320000

- środki strukturalne z UE § 6298

600

870000

- środki strukturalne z UE § 6298

921

450000

VII. Subwencja ogólna - § 2920

758

6826857

w tym: -. część oświatowa (rozdz. 75801)

4137734

- subwecja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza

2648481

. część równoważąca (rozdz.75831)

40642

Ogółem

12220508


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział

Nazwa działu

Plan na 2006 rok

Z tego:

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki majątkowe

W tym: inwestycyjne

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

Rolnictwo i łowiectwo

310736

10736

10600

300000

300000

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

300136

136

0

300000

300000

1030

Izby rolnicze

10600

10600

10600

0

0

600

Transport i łączność

2121000

266264

1854736

1854736

60016

Drogi publiczne gminne

2121000

266264

1854736

1854736

700

Gospodarka mieszkaniowa

1700

1700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1700

1700

710

Działalność usługowa

20000

20000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20000

20000

750

Administracja publiczna

1455600

1440600

953035

166763

15000

15000

75011

Urzędy wojewódzkie

135000

135000

99035

19340

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75022

Rady gmin

33800

33800

854000

147423

0

0

75023

Urzędy gmin

1197000

1182000

15000

15000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3500

3500

0

0

75095

Pozostała działalność

86300

86300

0

0

751

Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

1068

1068

728

143

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

1068

1068

728

143

754

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82600

82600

23040

3551

75412

Ochotnicze straże pożarne

78000

78000

23040

3551

75414

Obrona cywilna

4600

4600

756

Dochody od osób prawnych, od os. fizy. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

50800

50800

35000

75647

Pobór podatków

50800

50800

35000

757

Obsługa długu publicznego

56000

56000

56000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75702

Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.

56000

56000

56000

758

Różne rozliczenia

107000

107000

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75814

Różne rozliczenia finansowe

7000

7000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

100000

100000

801

Oświata i wychowanie

5595622

5283000

3272080

694780

312622

312622

80101

Szkoły podstawowe

3247300

3121300

2063620

446800

126000

126000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

288920

288920

209550

45270

0

0

80110

Gimnazja

1253622

1067000

728700

157700

186622

186622

80113

Dowożenie uczniów do szkół

412600

412600

25000

1550

0

0

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

295450

295450

219240

38150

0

0

80146

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

25970

25970

0

0

0

0

80195

Pozostała działalność

71760

71760

25970

5310

0

0

851

Ochrona zdrowia

66000

66000

5400

1064

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66000

66000

5400

1064

852

Opieka społeczna

1432120

1432120

189013

34576

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85212

Świadczenia rodzinne

964000

964000

17500

3611

85213

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

7000

7000

0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

180000

180000

0

85215

Dodatki mieszkaniowe

4000

4000

0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

228000

228000

162593

29265

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

10620

10620

8920

1700

85295

Pozostała działalność

38500

38500

0

900

Gosp. Komunalna i och

100200

80200

20000

20000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1000

1000

0

0

90015

Oświetlenie uliczne

96700

76700

20000

20000

90019

Wpływy i wydatki związ. Z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

500

500

0

0

90095

Pozostała działalność

2000

2000

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1066500

504000

504000

562500

562500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice

812500

250000

250000

562500

562500

92116

Biblioteki

254000

254000

254000

0

0

926

Kultura fizyczna i sport

9062

9062

0

0

92605

Zadania w zakresie kultury i sportu

9062

9062

0

0

Razem

12476008

9411150

4478296

900877

514600

56000

0

3064858

3064858


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2006 roku

w złotych

Dział

Roz-dział

Nazwa działu -

rozdziału

Dochody

plan na 2006 r.

Wydatki

Plan na 2006 r.

w tym:

wynagrodzenia

pochodne od

wynagrodzeń

852

Opieka społeczna

1.013.000

1.013.000

17.500

3.611

85212

Świadczenia rodzinne

964.000

964.000

17.500

3.611

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7.000

7.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

42.000

42.000

750

Administracja publiczna i samorządowa

88.000

88.000

88.000

-

75011

Urzędy wojewódzkie

88.000

88.000

88.000

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy

1.068

1.068

728

143

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

1.068

1.068

728

143

R a z e m

1.102.068

1.102.068

106.228

3.754

Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2006 r. wynosi 9.000 zł - dz.750, rozdz. 75011 § 2350.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

L.p

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

482.622

w tym:

1. wolne środki § 955

2. kredyty lub pożyczki - § 952

136.622

346.000

II.

Rozchody - ogółem

227.122

w tym:

1. spłaty pożyczek długoterminowych - § 992

2. spłaty kredytów długoterminowych - § 992

20.000

207.122

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem lub pożyczką długoterminową ............ - 346.000 zł

- pożyczką długoterminową .......................... -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ................... -

- wolne środki ..................................... -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ........ -

- przychody z prywatyzacji majątku .................... -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek

- pożyczki udzielone ................................ -

- wykup papierów wartościowych .................... -

III.. Przeznaczenie wolnych środków

- spłata kredytów i pożyczek - ....................... - 136.622 zł


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.

Program inwestycyjny Zadania inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2006

Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł:

Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł:

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne UE

1.

Modernizacja drogi Biernatki-Grabowo

Urząd Gminy

2007

510000

31500

21000

157500

45000

30000

225000

2.

Budowa drogi Netta I -Necki Borek

Urząd Gminy

2007

510000

31500

21000

157500

45000

30000

225000

3.

Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach : Turówka, ŻarnowoIII,I - 12 km

Urząd Gminy

2005 2008

1683646

97600

62000

470000

150000

100000

750000

4.

Modernizacja oświetlenia

Urząd Gminy

2006 2008

500000

20000

110000

40000

330000

5.

Modernizacja szkół

ZOES

2007 2008

300000

45000

30000

225000

6.

Modernizacja dróg w miejscowściach Jeziorki - Żarnowo I,II,III, Biernatki

Urząd Gminy

2007 2008

4600000

300000

200000

1500000

390000

260000

1950000

7.

Modernizacja drogi Żarnowo -Netta II

Urząd Gminy

2007 2008

600000

300000

300000

8.

Modernizacja drogi Rzepiski - Komaszówka

Urząd Gminy

2007 2008

400000

200000

200000

9.

Odnowa centrum kultury w Jeziorkach

Urząd Gminy

2006 2007

150000

30000

120000

10.

Modernizacja drogi Netta Folwark (pod kanał)

Urząd Gminy

2007 2008

600000

300000

300000

Razem

9853646

20000

1445600

374000

2960000

1430000

420000

3150000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział, rozdział,

paragraf

Rok rozpoczęcia -

zakończenia

Wartość kosztory. zadania

Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r.

Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł

W tym środki własne budżetu

Środki z własnych funduszy celowych

Środki z budżetu państwa § 6059

Dotacje bezzwrotne z fund. celowych

Inne środki strukturalne z UE § 6058

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

I. zadania kontynuowane

2328520

2141898

186622

136622

50000

Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce

dz. 801 r. 80110 p. 6050

2002-2006

2328520

2141898

186622

136622

50000

II.Zadania noworozpoczynane

3038500

50264

2838236

1056236

116000

1320000

346000

1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka

dz.010 r.01010 p.6050

2006

300000

300000

140000

160000

2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska

dz. 600 r.60016 p.6050

2006

345000

345000

345000

3. Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi

dz. 600 r.60016

2005-2006

1160000

50264

1109736

123736

116000

870000

4.Poprawa standardów cenrum kultury w Żarnowie(remont budynku GOK)

dz. 921 r.92109

2006

562500

562500

112500

450000

5. Modernizacja oświetlenia

dz. 900 r.90015 p.6050

2006-2007

20000

20000

20000

6. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie

dz. 801 r.80101 p.6050

2006

126000

126000

126000

7. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach

dz.754 r.75412

2006-2007

150000

8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka- Pruska

dz. 600 r.60016 p.6050

2006

375000

375000

189000

186000

III.Zakupy inwestycyjne

40000

0

40000

40000

1. Zakup kserokopiarki

dz. 750 r.75023 p. 6060

2006

15000

15000

15000

2. Zakup przystanków autobusowych

dz. 600

2006

25000

25000

25000

Razem

5407020

2192162

3064858

1232858

166000

1320000

346000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

L.p.

Nazwa programu

Cel programu, projektu

Jednostka realizująca lub koordynująca

Okres reali-zacji

Łączne nakłady

W tym:

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktu- ralne

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktu- ralne

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktu- ralne

I.

ZPORR Obszary Wiejskie

1.Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I długość 7,5 km

Urząd Gminy

2005 2008

1683646

97600

62000

470000

150000

100000

750000

2. Biernatki-Grabowo długość 1,3 km

Urząd Gminy

2007

510000

31500

21000

157500

45000

30000

225000

3. Netta I-Necki Borek długość 4,5 km

Urząd Gminy

2007

510000

31500

21000

157500

45000

30000

225000

4. Modernizacja dróg w miejscowościach Jeziorki,ŻarnowoI,II,III, Biernatki

Urząd Gminy

2007 2008

4600000

300000

200000

1500000

390000

260000

1950000

5. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica

ZOES

2007

300000

75000

0

225000

0

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 100 pkt

Urząd Gminy

2006 2007

500000

20000

110000

40000

330000

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

1.Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi długość 1120 m

Urząd Gminy

2005 2006

1160000

123736

116000

870000

0

0

0

II.

Sektorowy Program Operacyjny- restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowaie i ochrona dzidzictwa kulturowego

1. Poprawa stnadardów centrum kultury w Żarnowie (Remont budynku GOK w Żarnowie)

Urząd Gminy

2006

562500

112500

450000

2. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach

Urząd Gminy

2006 2007

150000

30000

120000

Razem

9976146

256236

116000

1320000

675600

344000

2960000

630000

420000

3150000


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz

dotacji dla instytucji kultury na 2006

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie

250.000

2

921

92116

Biblioteka Gminna w Żarnowie

254.000

Razem

504.000Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.

Treść

Plan

na 2006 r.

I

Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2006

5.000

II

Przychody ogółem

3.000

Wpływy własne

w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

3.000

3.000

III

Wydatki ogółem

5.000

w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych

(Akcja "Sprzątanie Świata", obsługa rachunku

bankowego)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

(Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony

środowiska)

- prenumerata czasopism

1.000

4.000

IV

Stan środków na koniec roku 31.12.2006

3.000Załącznik Nr 10 do uchwały XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

L.p.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

Dochody ogółem

12220,5

14604,6

15005

12660

12810

12905,4

B

Wydatki ogółem

12476

14379,6

14800

12500

12700

12800

w tym:

Wydatki bieżące

9411,1

9600

9800

10000

10100

10200

wydatki inwestycyjne

3064,9

4779,6

5000

2500

2600

2600

C

Wynik finansowy (A-B)

-255,5

225

205

160

110

105,4

D

Kredyty i pożyczki

276,1

268

237

179

120

110,4

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych

267,1

180

153

99

44

41,4

spłata rat kredytów/pożyczek

227,1

155

135

90

40

39,4

spłata odsetek

40

25

18

9

4

2

2. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek

9

88

84

80

76

69

spłata rat kredytów/pożyczek

70

70

70

70

66

spłata odsetek

9

18

14

10

6

3

E

Kwota udzielonych poręczeń

F

Razem D+E

276,1

268

237

179

120

110,4

G

(F:A)%

2,26%

1,84%

1,58%

1,41%

0,94%

0,86%Załącznik Nr 10 a do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

I.

Stan długu na 31 grudnia 2005 roku

686.490

1.

Emisja papierów wartościowych

-

2.

Zaciągnięte kredyty

646.490

3.

Zaciągnięte pożyczki

40.000

4.

Przyjęte depozyty

-

w tym: depozyty zbywalne

-

5.

Zobowiązania wymagalne:

-

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

-

b) jednostek budżetowych

-

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

- składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy

-

-

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2006 roku

346.000

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej

346.000

2.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.

-

a) jednostek budżetowych

-

b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

Wartość długu ogółem (I+II)

1.032.490

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

227.122

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

207.122

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

20.000

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

-

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)

805.368

V.

Planowane dochody na 2006 r.

12117043

% (IV:V)

6,65Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Dębowska

Wprowadzający: Halina Dębowska

Data wprowadzenia: 2006-01-03

Modyfikujący: Halina Dębowska

Data modyfikacji: 2006-01-03

Opublikował: Halina Dębowska

Data publikacji: 2006-01-03