Uchwała Nr XVII/138/04

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.110, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się:

2.dochody budżetu gminy w wysokości 13.940.462 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

3.wydatki budżetu gminy w wysokości 12.803.340 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

4.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

5.na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.137.122 zł przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

1.rezerwę ogólną w kwocie 78.000 zł

2. rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli - 34.000 zł

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7

4. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. 1.Ustala się:

2.dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 480.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2. dotacje dla innych podmiotów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 2.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 65.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Krzysztof Kamiński

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie budżetu

               na 2005 rok

 

 

Plan dochodów na 2005 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan 2005

I. Dochody z podatków i opłat - ogółem

756

1829300

w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310

756

737000

- podatek rolny - § 0320

756

700000

- podatek leśny - § 0330

756

134000

- podatek od środków transportowych - § 0340

756

20000

-wpływy z karty podatkowej - § 0350

756

1600

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

756

2500

- opłata skarbowa - § 0410

756

131000

- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450

756

200

- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

756

36000

- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910

756

2000

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

756

65000

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

510872

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 756

510872

- w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 756

0

III. Dochody z majątku gminy

87168

- z odpłatnego nabycia nieruchomości - § 0770

700

10000

- z najmu i dzierżawy - § 0750

700

47700

- z najmu i dzierżawy - § 0750

801

26890

- użytkowanie wieczyste - § 0470

700

2578

IV. Pozostałe dochody

85900

- dochody jst związane z real. Zad. adm.rząd.- § 2360

750

450

- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750

010

2200

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

758

20000

- różne dochody - § 0970

750

100

- różne dochody - § 0970

801

600

- odsetki od umów najmu - § 0920

700

100

- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830

852

500

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

801

900

- wpływy z różnych opłat - § 0690

900

1000

- wpływy z różnych opłat - § 0690

750

6050

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

852

500

- wpływy z różnych opłat - § 0690

010

53500

V. Dotacje celowe

1431859

w tym: - na zadania własne bieżące - § 2030

204000

- opieki społecznej

852

204000

- zadania własne inwestycyjne

408800

- oświaty § 6330

801

300000

- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi § 6330

600

108800

- na zadania zlecone - § 2010

819059

z tego: - opieka społeczna

852

731000

- na aktualizację rejestru wyborców i wybory

751

1059

- administracja państwowa

750

87000

VI.Środki z Unii Europejskiej

2225984

- środki strukturalne z UE § 6298

600

816004

- dotacja z SAPARD u - § 6292

600

1857583

- środki z PAOW na remonty szkół § 2033

801

71317

środki strukturalne z UE na boisko w Żarnowie § 6298

801

240000

- środki strukturalne z UE § 6298

921

512677

VII. Subwencja ogólna - § 2920

758

6497782

w tym: 1. część oświatowa (rozdz. 75801)

758

4047352

- subwencja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza 758

2450430

Ogółem

13940462


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Dział

Nazwa działu

Plan na

2005

rok

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątko-

we

w tym:

inwesty-

cyjne

Wynagro-

dzenia

Pochodne

od wyna-

grodzeń

Dota-

cje

Wydatki

na obsłu-

gę długu

(odsetki)

Wydatki z

tyt. porę-

czeń i

gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

Rolnictwo

434000

14000

14000

420000

420000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

420000

0

420000

420000

01030

Izby rolnicze

14000

14000

14000

01095

Pozostała działalność

600

Transport i łączność

2446626

367774

2078852

2078852

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

10000

10000

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

2436626

357774

2078852

2078852

700

Gospodarka mieszkaniowa

1000

1000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1000

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

710

Działalność usługowa

20000

20000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20000

20000

750

Administracja publiczna

1349949

1335949

907601

163537

14000

14000

75011

Urzędy wojewódzkie

140238

132238

96526

18878

8000

8000

75022

Rady gmin

33250

33250

75023

Urzędy gmin

1122681

1116681

811075

144659

6000

6000

75095

Pozostała działalność

53780

53780

751

Urzędy naczelnych organów władzy

1059

1059

700

138

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

1059

1059

700

138

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

70000

70000

14400

2342

20000

0

0

0

0

75405

Komendy powiatowe Policji

75412

Ochotnicze straże pożarne

70000

70000

14400

2342

20000

756

Dochody od osób prawnych, fiz. i innych oraz wydatki związane z ich poborem

49200

49200

30000

75647

Pobór podatków, opłat

49200

49200

30000

757

Obsługa długu publicznego

78000

78000

78000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75702

Obsługa papierów wartoś., pożyczek

78000

78000

78000

758

Różne rozliczenia

116400

116400

75814

Rózne rozl.finansowe

4400

4400

75818

Rezerwy ogólne i celowe

112000

112000

801

Oświata i wychowanie

5804937

4929906

2958031

636001

875031

875031

80101

Szkoły podstawowe

3248434

2948434

1902867

414300

300000

300000

80104

Przedszkola

270307

270307

197574

42800

80110

Gimnazja

1600084

1025053

631494

136700

575031

575031

80113

Dowożenie uczniów do szkół

342413

342413

22560

1026

80114

Zespoły obsługi ekonom.-administr. Szkół

254300

254300

180176

36400

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

23360

23360

80195

Pozostała działalność

66039

66039

23360

4775

851

Ochrona zdrowia

65000

65000

4800

946

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65000

65000

4800

946

85195

Pozostała działalność

852

Opieka społeczna

1104800

1104800

140552

29736

85212

Świadczenia rodzinne

651000

651000

7543

1962

85213

Składka na ubezp. zdrowotne

7000

7000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

236000

236000

85215

Dodatki mieszkaniowe

6000

6000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85216

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

185800

185800

125440

26343

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

9000

9000

7569

1431

85295

Pozostała działalność

10000

10000

854

Edukacyjna opieka wychow.

85401

Świetlice szkolne

900

Gosp. Komunalna i och

125500

75500

50000

50000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1000

1000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

122000

72000

50000

50000

90019

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska

500

500

90095

Pozostała działalność

2000

2000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1126869

480800

480800

646069

646069

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice

808300

245800

245800

562500

562500

92116

Biblioteki

318569

235000

235000

83569

83569

926

Kultura fizyczna i sport

10000

10000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10000

10000

Razem

12803340

8719388

4056084

832700

514800

60000

0

4083952

4083952


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w

sprawie budżetu na 2005 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2005 roku

w złotych

Dział

Roz-dział

Nazwa działu -

rozdziału

Dochody

plan na 2005 r.

Wydatki

Plan na 2005 r.

w tym:

wynagrodzenia

pochodne od

wynagrodzeń

852

Opieka społeczna

731.000

731.000

7.543

1.962

85212

Świadczenia rodzinne

651.000

651.000

7.543

1.962

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7.000

7.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

73.000

73.000

750

Administracja publiczna i samorządowa

87.000

87.000

87.000

-

75011

Urzędy wojewódzkie

87.000

87.000

87.000

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy

1.059

1.059

700

138

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

1.059

1.059

700

138

R a z e m

819.059

819.059

95.243

2.100

Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2005 r. wynosi 9.000 zł - dz.750, rozdz. 75011 § 2350.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy Augustów w sprawie budżetu na 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

L.p

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

0

w tym:

1. wolne środki

2. pożyczki

0

0

II.

Rozchody - ogółem

1.137.122

w tym:

1. spłaty pożyczek długoterminowych

2. spłaty kredytów długoterminowych

20.000

1.117.122

Informacje uzupełniające:

I.Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym ........................ -

- pożyczką długoterminową .......................... -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ................... -

- wolne środki ..................................... -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ........ -

- przychody z prywatyzacji majątku .................... -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek ......................... 1.137.122 zł

- pożyczki udzielone ................................ -

- wykup papierów wartościowych .................... -


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organi-zacyjna realizująca

program - zadanie

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w

Roku 2005

Wysokość wydatków

w roku 2006

z poszczególnych źródeł:

Wysokość wydatków

w roku 2007

z poszczególnych źródeł:

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktura

Lne

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja drogi

Biernatki - Grabowo

Urząd Gminy

2006

510000

77000

51000

382000

2.

Modernizacja szkół; Żarnowo,Jabłońskie,Kolnica

ZOEAS

2006

300000

75000

225000

3.

Budowa drogi Netta I- Necki Borek

Urząd Gminy

2007

510000

-

-

-

78000

50000

382000

4.

Budowa drogi Borowej w Zarnowie

Urząd Gminy

2005-2007

1680000

50400

97600

62000

470000

150000

100000

750000

5.

Budowa drogi w Białobrzegach

Urząd Gminy

2005

2006

480000

29600

450400

-

-

6.

Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce i Żarnowie

Urząd Gminy

2005

2007

500000

50000

-

-

-

80000

40000

330000

7.

Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka

Urząd Gminy

2006

420000

63000

42000

315000

8.

Modernizacja drogi powiatowej Rutki - Reszki /udział gminy/

Starostwo

Powiatowe

2006

218920

218920

Razem

4618920

130000

966920

155000

1392000

308000

190000

1462000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Nazwa zadania

inwestycyjnego

i jego lokalizacja

Rok

Rozpocz

zakończ

Wartość

Kosztor.

Zadania

Dotych-

Czas

Poniesione

Wydatki

do k.

2004 r.

Środki

wynikające z planów na 2005 r.

ogółem

w zł

w tym

Środki

Własne

Budżetów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Inne środki

SAPARD

Środki

z budżetu

państwa

Dotacje

Bezzwrot z fund.

Celowych

Kredyty

i pożyczki

Inne

środki

/np. part.

Innych

Jednost./

Strukturalne z UE

I. Zadaniakontynuowane

4242955

1687120

2553883

743093

816004

585986

408800

1.Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych przy SP w Janówce

oraz roboty dodatkowe- infrastruktura

2002

2005

2151456

52000

1628425

523031

52000

223031

52000

300000

2. Budowa drogi Osowy Grąd 102646 B

2002

2005

917669

24871

890846

304860

585986

3.Budowa drogi Topiłówka-Janówka- Pruska Wielka-Grabowo 102623 B

2004

2005

1121830

33824

1088006

163202

816004

108800

II. Zadania

Noworozpoczynane

4026069

1496069

743392

752677

1. Budowa wodociągu Rutki Nowe

2005

420000

420000

420000

2. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie

2005

2007

500000

50000

50000

3. Budowa drogi Borowej (opracowanie dokumentacji)

2005

2007

1680000

50400

50400

4. Budowa dróg w Białobrzegach (opracowanie dokumentacji)

2005

2006

480000

29600

29600

5. Biblioteki publiczne -Internet-Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego"- zakup komputerów i programów / udział gminy/

2005

83569

83569

20892

62677

6. Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie

2005

300000

300000

60000

240000

7. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie

2005

562500

562500

112500

450000

III. Zakupy inwestycyjne

34000

34000

34000

1. Zakup kserokopiarki (Urząd Gminy)

2005

8000

8000

8000

2. Zakup programu komputerowego (Urząd Gminy)

2005

6000

6000

6000

3. Zakup przystanków autobusowych

2005

20000

20000

20000

Razem

8303024

1687120

4083952

1520485

585986

408800

1568681

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

L.p.

Nazwa programu,

Cel programu,

projektu

Jednostka

Realizująca lub koordynująca

Ok.-res

Realizacji

Łączne

nakłady

W tym:

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Środki

własne

Budżet

Państwa

Środki

Struktur.UE

Środki z Europ.Fund Rozw Regio

Środki

własne

Budżet

państwa

Środki

Struktur-

ralne UE

Środki

własne

Budżet

państwa

Środki

Struktur-

ralne UE

I.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Obszary Wiejskie - działanie 3.1

1. Budowa wodociągu Rzepiski - Komaszówka; długość 8 km; podłączenie 26 nieruchomości

Urząd Gminy

2006

420000

63000

42000

315000

Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach:

1) Droga Borowa w Żarnowie

długość 6 km

Urząd Gminy

2005

2007

1680000

50400

97600

62000

470000

150000

100000

750000

2)we wsi Białobrzegi długość 1,5 km

Urząd Gminy

2005

2006

480000

29600

450400

3) Biernatki - Grabowo

długość 1,3 km

Urząd Gminy

2006

510000

77000

51000

382000

4) Netta I - Necki Borek

długość 4,5 km

Urząd Gminy

2007

510000

78000

50000

382000

Działanie 3.5

Lokalna infrastruktura społeczna

1. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica

ZOEAS

2006

300000

75000

225000

II.

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego Społeczeństwo Informacyjne

"Internet - Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego

Zakup 15 komputerów 28 programów i 5 drukarek

Biblioteka Gminna

2005

83569

20892

62677

III.

Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Moderni-zacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich

Działanie 2.3 -

Odnowa wsi oraz zacho-wanie i ochro-na dziedzictwa kulturowego

1. Poprawa stan-dardów centrum kultury w Żarnowie Rozbu- dowa budynku GOK w Żarnowie 290m˛

GOK

2005

562500

112500

450000

2.Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie

ZOEAS

2005

300000

60000

240000

3. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie- 100 punktów

Urząd Gminy

2005

2007

50000

50000

80000

40000

330000

IV

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1.Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach

Topiłówka - Janówka - Pruska Wielka - Grabowo nr 102623 B

długość 3,5 km

Urząd Gminy

2004

2005

1088006

163202

108800

816004

Razem

5984075

486594

108800

752677

816004

763000

155000

1392000

308000

190000

1462000


Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy

w Augustowie w sprawie budżetu na 2005 r

Wykaz

dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie

245.800

2.

921

92116

Biblioteka Gminna w
Żarnowie

235.000

Razem

480.800

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy

w Augustowie w sprawie budżetu na 2005 r

Wykaz dotacji

dla innych podmiotów publicznych oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy

na rok 2005

L.p

Dział

Rozdział

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Przeznaczenie

dotacji

I.

754

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

(Jeziorki, Topiłówka)

20.000

Ochrona

przeciwpożarowa

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie

budżetu na 2005 r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2005 ROK

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.

Treść

Plan

na 2005 r.

I

Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2005

2.630

II

Przychody ogółem

600

Wpływy własne

w tym:

§0690 - wpływy z różnych opłat

600

600

III

Wydatki ogółem

2.000

w tym:

§4300 - zakup usług pozostałych

(Akcja "Sprzątanie Świata", obsługa rachunku

bankowego)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

(Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony

środowiska)

- prenumerata czasopism

800

1.200

IV

Stan środków na koniec roku 31.12.2005

1.230

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie

budżetu na 2005 r

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

L.p.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

1.384.222

1.

Emisja papierów wartościowych

2.

Zaciągnięte kredyty

- kredyt długoterminowy w BZ WBK

- kredyt długoterminowy w BOŚ

324.244

1.144.244

180.000

3.

Zaciągnięte i pożyczki:

- pożyczka nr 33/03 z WFOŚr.

60.000

60.000

4.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

5.

Zobowiązania wymagalne:

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

b/ jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

n dostawy towarów i usług

n składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005 r.

0

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.

0

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

0

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.:

0

a/ jednostek budżetowych

b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.

Wartość długu ogółem (I + II)

1.384.244

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.

1.137.122

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

1.137.122

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III

247.122

V

Planowane dochody na 2005 r.

13.940.462

%(IV:V)

1,77

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Dębowska

Wprowadzający: Halina Dębowska

Data wprowadzenia: 2005-02-22

Modyfikujący: Halina Dębowska

Data modyfikacji: 2005-02-22

Opublikował: Halina Dębowska

Data publikacji: 2005-02-22