Uchwała Nr III/16/10

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 22.192.390 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.403.870.zł,

- majątkowe w wysokości 5.788.520zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 25.595.349 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.727.990 zł,

- majątkowe w wysokości 9.867.359 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 43.500 zł,

2) celową w wysokości - 37.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.402.959 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.760.000 zł,

b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 53.000 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 589.959zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.128.534 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 725.575 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.760.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizacje zadań związanych z edukacją ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 6.282.001zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345.643 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 13.352zł.

2. Sołectwa Biernatki kwotę 8.787zł

3. sołectwa Bór kwotę 7.128zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 6.566zł

5. sołectwa Czarnucha 6.957zl

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.396zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 7.469 zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 6.664zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.055zł

10. sołectwa Jabłońskie 11.200zł.

11. Sołectwa Janówka kwotę 15.900zł

12. sołectwa Jeziorki kwotę 12.595zł

13. sołectwa Kolnica kwotę 13.523

14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.055zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 8.324zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 6.932zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 11.253zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 13.035zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 9.446zl

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 9.617zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 10.008zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 6.493zł

23. sołectwa Promiski kwotę 7.103zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 8.446zl

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 12.254zł

26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 13.966zł

27. sołectwa Rutki Stare kwotę 10.541 zł

28. sołectwa Rzepiski kwotę 7.103zł

29. sołectwa Świderek kwotę 6.420zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 14.084zł

31. sołectwa Turówka kwotę 7.860zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 6.761 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 6.957 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 12.107zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 12.766zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 10.520zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.760.000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Augustów.

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2011 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2011-01-18