Uchwała Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 19.536.567 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.539.834 zł,

- majątkowe w wysokości 996.733 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 19.610.747 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.577.233zł,

- majątkowe w wysokości 2.033.514 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 162.136 zł,

2) celową w wysokości - 42.225 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 74.180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 74.180 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 859.670 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 785.490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 74.180 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 664.820zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizacje zadań związanych z edukacja ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 906.669 zł związane z realizacją zadań  określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Ustala się wydatki w kwocie 29.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 381.201zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793zł

3. sołectwa Bór kwotę 8.282zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216zł

11. sołectwa Janówka kwotę 19.247zł

12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł

13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł

14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081zl

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705zł

23. sołectwa Promiski kwotę 8.484zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804zł

26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340zł

27. sołectwa Świderek kwotę 7.532zł

28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362zł

29. sołectwa Turówka kwotę 9.350zł

30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł

31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł

32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150zł

33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746zł

34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 664.820 zł,

c. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 74.180zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.563 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2014 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2015-01-14

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2013-12-30