Uchwała Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27.340.420 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.339.452zł,

- majątkowe w wysokości 9.000.968zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 28.429.926 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.746.961 zł,

- majątkowe w wysokości 11.682.965 zł, zgodnie z Załącznikiem nr2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.689 zł,

2) celową w wysokości - 39.311 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.089.506 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.089.506 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.800.000zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.089.506 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.494 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizacje zadań związanych z edukacją ekologiczną.

5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.045.961zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się wydatki w kwocie 15.750zł (rozdział 85295) na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 313.175 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.027 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 9.428zł

3. sołectwa Bór kwotę 7.413zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 6.948zł

5. sołectwa Czarnucha 7.388zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.698zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 7.827 zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.103zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.550zł

10. sołectwa Janówka kwotę 17.023zł

11. sołectwa Kolnica kwotę 14.466zł

12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.498zł

13. sołectwa Mazurki kwotę 8.860zł

14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.258zł

15. sołectwa Netta Druga kwotę 11.727zł

16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 13.923zł

17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.048zl

18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.229zł

19. sołectwa Ponizie kwotę 10.823zł

20. sołectwa Posielanie kwotę 6.871zł

21. sołectwa Promiski kwotę 7.491zł

22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.015zl

23. sołectwa Rutki Nowe kwotę 14.724zł

24. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.185 zł

25. sołectwa Rzepiski kwotę 7.594zł

26. sołectwa Świderek kwotę 6.768zł

27. sołectwa Turówka kwotę 8.292zł

28. sołectwa Komaszówka kwotę 7.207 zł

29. sołectwa Uścianki kwotę 7.310 zł

30. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 13.458zł

31. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 12.864zł

32. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 11.159zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.089.506 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.494 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia sie wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.480 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Maciej Milanowski

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2012 rok.

 

Uchwała Nr RIO.V-00312-24/2012 opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2022 oraz opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały Nr X/91/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2012-01-12