UCHWAŁA NR XXIII/183/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów.
2. Wzór deklaracji, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów.

§ 3
1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:
1) Właściciel nieruchomości może złożyć Wójtowi Gminy Augustów deklaracje w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
2) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1579 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r, poz. 570),
3) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
4)Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
5)Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 5
1. Traci moc uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-03