UCHWAŁA NR XXIII/182/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.
1. Ustala się, iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów będzie prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
3) odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów, będą traktowane jako odpady zmieszane.
4) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów będzie prowadzone nie rzadziej niż co drugi miesiąc.
5) koszt wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pokrywa Gmina.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.
1) lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów w ramach ponoszonej opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- chemikalia,
- odpady zielone ulegające biodegradacji,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory
- szkło,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- popiół.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
3.Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości nie większej niż 500 kg na rok.
4.Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:gminaaugustow@home.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 4.
Traci moc uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-03