UCHWAŁA NR XX/146/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów.

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250, poz. 1920, poz. 1020) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,”;
2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:
1) niebieski oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury;
2) zielony oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone;
5) bezbarwny oznaczony napisem „Popiół” – z przeznaczeniem na popiół pochodzący z palenisk domowych;”;
3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się zgodne z kolorystyką określoną w § 7 ust. 2 pkt 1-4 worki z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 80 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub
rozerwaniu.”;
4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Odpady komunalne zbierane selektywnie ,,u źródła” oprócz popiołu odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.”;
5) w § 12 dodaje się ust 2a w brzmieniu:
,,2a. Popiół odbierany jest w okresie grzewczym, nie rzadziej niż co drugi miesiąc.”;
6). W § 18 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
,, 7) odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów i odpadów zielonych.”;
7) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3, pkt 1-12”;

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/146/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
Po analizie uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów pod kątem jej zgodności z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata  2016-2022” stwierdzono, że zapisy aktualnie obowiązującego regulaminu są zgodne z zapisami nowego „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Powyższy regulamin uwzględnia zmiany jakie zostały wprowadzone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2017-07-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2017-07-10