XVI-123-2016

Uchwała Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2016r. , poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu w wysokości 28.540.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.090.948zł,
- majątkowe w wysokości 2.449.052zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 27.808.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 23.692.081 zł,
- majątkowe w wysokości 4.115.919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 130.949 zł,
2) celową w wysokości - 69.051 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6
Nadwyżka budżetu w wysokości 732.000 zł zostanie przeznaczona na rat kredytów i pożyczek w kwocie 732.000zł.

§ 7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 116.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.949.052 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.449.052 zł.

§ 9
1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.562 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 30.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zl
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2017 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-12-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-12-27