XVI-117-2016

UCHWAŁA NR XVI/117/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 grudnia 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1987 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Deklaracji na podatek rolny DR-1, na treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-12-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-12-27