XVI-107-2016

UCHWAŁA NR XIV/107/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Augustów.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, jednostki
organizacyjne, osoby posiadające w zarządzie nieruchomości lub w użytkowaniu, a
także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Pojemnikach – rozumie się przez to także worki, kosze, kosze uliczne, kontenery
służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
3. Punkcie selektywnego zbierania odpadów- miejscu wyznaczonym przez gminę w
celu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie.

ROZDZIAŁ 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papieru i tektury,
2) tworzyw sztucznych,
3) metali – drobnego złomu,
4) szkła kolorowego i bezbarwnego,
5) opakowań wielomateriałowych,
6) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych,
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
8) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
9) zużytych baterii i akumulatorów,
10) budowlanych i rozbiórkowych,
11) przeterminowanych leków i chemikaliów,
12) zużytych opon,
13) popiołu,
14) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w pkt. 1-11.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie
nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i
skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący
odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do
tego przeznaczonych,
2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
§ 6
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu posesji w odpowiednim
stanie sanitarnym oraz porządku i czystości przez wykonywanie czynności zapobiegających,
m. in.:
1) zapobieganie nagromadzaniu się odpadów komunalnych poza miejscem do tego
przeznaczonym;
2) zapobieganie powstawaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego spowodowanych w
szczególności niewłaściwym kompostowaniem, przechowywaniem nawozów naturalnych
oraz odpadów komunalnych
3)zapobieganie dewastacji pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych,;
4) zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów;
5) odpowiednie utrzymywanie sanitarne budynków gospodarczych i innych przeznaczonych do
hodowli lub utrzymywania zwierząt.

ROZDZIAŁ 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7.
1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach o
minimalnej pojemności, w zależności od przeznaczenia:
1) Kosze uliczne – 30 l.
2) Budownictwo rodzinne – 110 l.
3) Budownictwo wielorodzinne – 1100 l.
4) Placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne – 110 l.
5) Budynki użyteczności publicznej, place, parkingi, cmentarze – 1100 l.
6) Zakłady produkcyjne, rzemieślnicze – 1100 l.
7) kontenery na odpady, w tym kontenery na odpady remontowo-budowlane o wielkości nie
mniejszej niż 4 m3.
2. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego
odpadu, według następującej kolorystyki:
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) zielony - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe;
3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;
4) czerwony - z przeznaczeniem na metale
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej
stosuje się zgodne z kolorystyką określoną w § 7 ust. 2 worki z tworzywa sztucznego
o pojemności minimum 80 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub
rozerwaniu.
§ 8.
1) Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich
użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych
uciążliwości dla osób trzecich.
2) Zabrania się zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób
uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika.
3) Zabrania się magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
4) zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
§ 9.
Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne w szczególności śniegu,
lodu, popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji żrących i materiałów
wybuchowych.
§ 10.
Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności
poprzez ich dezynfekcję co najmniej raz do roku oraz utrzymywane w należytym stanie
technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.

ROZDZIAŁ 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich
wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście
bądź dojazd.
§ 12.
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w miesiącu.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie ,,u źródła” odbierane są w zależności od potrzeb,
nie rzadziej niż co drugi miesiąc.
3. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w
ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów
lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub specjalnie do tego
przeznaczonych pojemników umieszczonych w budynkach użyteczności publicznej.
5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w
specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont, a
w przypadku niewielkiego remontu: dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
7. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów
lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.
8. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
§ 13.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Nie dopuszcza się do odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z
obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do
kanalizacji sanitarnej.
3. Zbiorniki, w których przechowywana jest gnojowica w gospodarstwach rolnych muszą
spełniać odpowiednie przepisy prawa budowlanego, a w szczególności powinny posiadać
nieprzepuszczalne dno i ściany.
4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością
wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

ROZDZIAŁ 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 14.
1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w
pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów
komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 15.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane
są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów
komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te
odpady w sposób selektywny.
§ 16.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające
biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we
własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie
jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania
na środowisko.
§ 17.
Organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:
1) system odbierania „u źródła”, w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane
zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,
2) system „donoszenia”, w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 18.
W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” mieszkańcy zobowiązani
są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 3, natomiast podmiot
odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co
najmniej następujące frakcje odpadów:
1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
2) metale- drobny złom,
3) papier i makulaturę,
4) szkło kolorowe i bezbarwne,
5) popiół,
6) odpady zmieszane.
§ 19.
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie
frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3:
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich
odpadów jak:
1) materiały zawierające azbest,
2) papy,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),
6) styropian,
7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
8) odpady w opakowaniach cieknących.
9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
– wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np.
zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),
10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego,
11) odpady komunalne zmieszane.

ROZDZIAŁ 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 20.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości
dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na
terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras
dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny –
na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras dużych i
olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części lub przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem
i utylizacją padłych zwierząt.

ROZDZIAŁ 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.
§ 21.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany
jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe
oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

ROZDZIAŁ 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22.
1. Obszarami podlegającymi corocznej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i
magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się przeprowadzenie deratyzacji w terminie od 1 do 31 października.

ROZDZIAŁ 9.
Postanowienia końcowe
§ 23.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 24.
Traci moc uchwała Nr XV/144/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Augustów.
§ 25.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-10-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-10-11