XII-93-2016

UCHWAŁA NR XII/93/2016

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów będzie prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3) odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów, będą traktowane jako odpady zmieszane.

4) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów będzie prowadzone nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

1) lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:

-         odpady wielkogabarytowe,

-           odpady budowlane i rozbiórkowe,

-           zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-           zużyte opony,

-           chemikalia,

-           odpady zielone ulegające biodegradacji,

-           przeterminowane leki,

-           zużyte baterie i akumulatory

-           szkło,

-           papier i tektura,

-           tworzywa sztuczne,

-           metale,

-           opakowania wielomateriałowe,

-           popiół.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

3.Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane SA w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości nie większej niż 500 kg na rok.

4.Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:gmina-augustow@home.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XV/147/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/93/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. Rady Gminy Augustów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Dodatkowo ustawa wprowadza zmienione zapisy art. 6r pkt 3, 3a-d wprowadzające m. in. Konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zmiana wprowadziła również możliwość dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym np. zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbierane lub przyjmowane przez PSZOK.

Wprowadzony został zapis dotyczący konieczności opiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem zasadne.

Załączniki do treści

  • XII-93-2016.pdf (PDF, 47,88 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-06-17

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-17