XII-92-2016

UCHWAŁA NR XII/92/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 oraz art. 6j ust. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

Wybór metod

1.W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze całej gminy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata ponoszona jest od gospodarstwa domowego.

2. Gospodarstwo domowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 8,00 zł

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 18,00 zł

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego i więcej – 28,00 zł

4. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 18,00 zł

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 28,00 zł

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 38,00 zł

§ 2.

Traci moc uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/92/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. Rady Gminy Augustów

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. 

Załączniki do treści

  • XII-92-2016.pdf (PDF, 29,37 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-06-17

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-17