XII-91-2016

UCHWAŁA NR XII/91/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6I ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wnosić z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1) do końca lutego, za miesiące styczeń – luty,

2) do końca kwietnia, za miesiące marzec – kwiecień,

3) do końca czerwca, za miesiące maj – czerwiec,

4) do końca sierpnia, za miesiące lipiec – sierpień,

5) do końca października, za miesiące wrzesień – październik,

6) do końca grudnia, za miesiące listopad – grudzień

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w najbliższym okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w terminach zgodnych z ust. 1.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w najbliższym okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w terminach zgodnych z ust. 1.

4. Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiana liczby mieszkańców w wysokości jak za cały miesiąc.

§ 2

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Augustów.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

2. Traci moc uchwała Nr XV/146/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • XII-91-2016.pdf (PDF, 37,58 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-16