Rada Gminy Augustów

 RADA GMINY AUGUSTÓW VII KADENCJI (2014-2018)

 • Chmielewski Zdzisław - Przewodniczący Rady Gminy

 • Czerobka Kamil

 • Frąckiewicz Ewa - Wiceprzewodnicząca Rady

 • Harasim Wiesław

 • Hofman Iwona

 • Jagłowska Jolanta

 • Karczewski Henryk

 • Kowalewski Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady

 • Kulbacka Danuta

 • Mikołajczyk Marek Henryk

 • Milanowski Karol

 • Pieńczykowski Marek

 • Roszkowski Arkadiusz

 • Sujata Marek

 • Szczepański Michał

 

 

Skład Komisji Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji:

Jagłowska Jolanta Józefa

Wiceprzewodniczący Komisji:

Mikołajczyk Marek Henryk

Członkowie:

Harasim Wiesław

Hofman Iwona

Milanowski Karol

Szczepański Michał

Przewodniczący Komisji:

Karczewski Henryk

Wiceprzewodniczący Komisji:

Czerobka Kamil

Członkowie:

Kowalewski Andrzej

Milanowski Karol

Chmielewski Zdzisław

Sujata Marek

Przewodniczący Komisji:

Sujata Marek

Wiceprzewodniczący Komisji:

Frąckiewicz Ewa

Członkowie:

Karczewski Henryk

Kulbacka Danuta

Pieńczykowski Marek

Roszkowski Arkadiusz

 

 

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 4 lata od dnia wyborów.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

-uchwalanie statutu gminy,

-ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

-uchwalanie  budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

-uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-uchwalanie programów gospodarczych,

-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych  zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i  remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

-podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

-podejmowanie uchwał w sprawch współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

-podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

-podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz  wznoszenia pomników,

-nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

-podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

-stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2003-09-12

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2003-09-12