Strategia rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 - tekst jednolity według stanu na dzień 15 czerwca 2011 (~740 KB)

Uchwała X/66/2015 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016    Preliminarz finansowy na rok 2016

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów - tekst jednolity według stanu na dzień 15 czerwca 2011 (~620 KB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Augustów na lata 2016 – 2026.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Augustów na lata 2008-2018 - straciła moc.

Uchwała nr XXX/248/06 wraz z załącznikami:

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015 - 2032 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015 - 2032

„Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Augustów”

 

Program współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015 – 2020.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2018 roku.

Regulamin określający szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

AUDYT ENERGETYCZNY modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów (~4,5 MB).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2008-01-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-01-04

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-01-04