2016-09-08 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i
edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.
OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Gmina Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów,
NIP: 8461595610, REGON: 790670929
e-mail: gmina-augustow@home.pl , http://gmina-augustow.home.pl
1. INFORMACJE O KONKURSIE
Gmina Augustów (dalej także „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza
sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-
001/16.
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.
z 2016 r., poz. 217).
2. CEL PARTNERSTWA:
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu,
mającego umożliwić wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w ramach którego
przewiduje się realizację zadań z następującego zakresu:
- wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych
matematycznych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych,
matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz
właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność,
inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja
projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z
otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty, poprawa jakości usług
świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.
(typ 1 projektu);
- doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność
uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)
(typ 2 projektu);
- kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich
użytkowania;
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów
przyrodniczych lub matematyki. (typ 3 projektu);
- wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach
systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz
adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie
korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania
narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z
uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę
programowania. (typ 4 projektu);
- kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą
kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego obejmujące
w szczególności:
a) doposażenie specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w
ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. (typ 5 projektu).
Gmina Augustów będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.
Szczegółowe informacje o Działaniu 3.1.2 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr
RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/.
3. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how,
zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych i/lub finansowych, którymi dysponuje
w celu realizacji zadań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub
partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu
o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym
z celami partnerstwa i projektu;
Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu realizacji podobnych projektów,
w tym w szczególności: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych
kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów i działań o przedmiotowym zakresie.
4. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące
wymagania:
1. Prowadzona działalności podmiotu (potencjalnego partnera) jest zgodna z zakresem i celami
partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie:
1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art.
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn.
zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz.
1038 z późn. zm.).
4. Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec
Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako
beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi
prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich
organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa i projektu, w
szczególności:
- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca),
którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o
podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował
realizację zadań z obszaru kompetencji kluczowych na rynku pracy (np.: języków obcych,
matematyczno-przyrodniczych, IT/ICT, umiejętność uczenia się, inicjatywności i
przedsiębiorczości), a budżet projektu był nie mniejszy niż 1 mln zł;
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności - w zakresie zgodnym z celami partnerstwa i projektu - w okresie
przed terminem składania ofert:
a) do 3 lat – 0 pkt
b) od 3 do 5 lat – 5 pkt
c) od 5 do 8 lat – 10 pkt
d) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze
szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i
projektu:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego
nauczycieli:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know–how, potencjału
ludzkiego, organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji
proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym przede wszystkim działań edukacyjnych
- w projekcie – od 0 do 20 pkt.
6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań
Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i
podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z
posiadanych certyfikatów):
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
b) akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
c) certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące
dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG) lub inny
dokument potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do
reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
4. Oświadczenie, że Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
5. Oświadczenie, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za
przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat.
8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia i/lub partycypacji we
wniesieniu wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
9. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w sprawie.
6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, wg. wzoru
„FORMULARZA OFERTY” załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec
partnera i zakresu oferty określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez
osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji
podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć
do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np.
czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony
pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3,
Poddziałanie 3.1.2 - Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.”, na adres Ogłaszającego konkurs:
Gmina Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów pok. nr 8 .
6. Termin na składanie ofert - wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: Ofertę
należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2016 r., w godzinach pracy Ogłaszającego konkurs Urzędu
Gminy w Augustowie ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów tj. pon.-pt w godz. 7.00 -15.00.
Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie
przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Spośród ocenionych ofert jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie
wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert
przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród
oferentów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy
partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami
oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków
partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym
finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia oraz
innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego
konkurs w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega
sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym
konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.
12. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu pomiędzy Liderem (Beneficjentem) a IOK/IP zostanie podpisana umowa partnerska
pomiędzy Liderem (Ogłaszającym konkurs) a Partnerem/Partnerami, o której mowa powyżej w pkt.
10 i 11.
13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także
opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
Dane osób do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu:
Jan Ordowski, tel. 876432240 wewn. 24, e-mail: dyrzoes@wp.pl.
7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia
odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego
i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje
data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy
ogłaszającego konkurs, w Urzędzie Gminy w Augustowie, ul. ul. Wojska Polskiego 51, 16-300
Augustów tj. pon.-piątek w godz. 7.00 - 15.00..
4. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O
rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy
rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie
przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie
internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu,
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz
unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
Augustów, dnia 8 września 2016 r.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy
W imieniu ogłaszającego konkurs
Załączniki:
1. „Formularz oferty” – wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
FORMULARZ OFERTY
dot. ogłoszenia o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -
20120 - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.
I. INFORMACJA O PODMIOCIE
Dane podmiotu
1 Nazwa podmiotu
2 Forma organizacyjna
3 NIP
4 REGON
5 Adres siedziby
6 Adres poczty elektronicznej
7 Adres strony internetowej
8 Osoba uprawniona do
reprezentacji: imię i nazwisko, nr
telefonu, adres poczty
elektronicznej
9 Dane osoby do kontaktu: imię i
nazwisko, nr telefonu, adres
poczty elektronicznej.
10 Okres prowadzenia działalności
(należy podać datę od kiedy prowadzona jest
działalność) w zakresie zgodnym z
celem partnerstwa i projektu.
11 Posiadane certyfikaty,
akredytacje, standardy, dotyczące
jakości działań Podmiotu
świadczącego usługi rozwojowe,
które są potwierdzane przez
instytucje zewnętrzne i podlegają
weryfikacji / kontroli / audytowi,
potwierdzone stosownym
certyfikatem - proszę wskazać
spośród poniższych:
1) ISO 9001:2008 i/lub
ISO 29990:2010 lub
równoważny;
2) akredytacja kuratora oświaty
3) certyfikacja VCC (Vocational
Competence Certificate) lub
równoważna.
UWAGA ! Kopia dokumentu potwierdzającego
posiadanie w/w certyfikatu / akredytacji
powinna zostać dołączona do oferty.
II. OŚWIADCZENIA
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Augustów konkurs na wybór partnera – podmiotu spoza
sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 3:
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.,
składam/y niniejszą ofertę na wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja
projektu oraz oświadczam/y, że:
- zapoznałem(-am)/-liśmy się z regulaminem konkursu i akceptuję/emy jego zapisy,
- wyrażam/-y wolę aktywnego współdziałania z Liderem w tworzeniu projektu i zobowiązuję/-emy
się do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu,
- wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów
przeprowadzenia procedury konkursu na wybór partnera zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r . o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1135 z późn.zm.),
- podmiot który/e reprezentuję/-emy spełnia kryteria dostępu opisane w pkt. 4 „Procedura i kryteria
wyboru partnera” Kryteria dostępu w ppkt. 1 – 5 ogłoszenia o otwartym naborze partnera,
w szczególności:
- podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na
podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2)
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r.
poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych
powodów.
- podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z
dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
III. OPIS OFERTY W ZAKRESIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH
1. Opis zgodności działania potencjalnego partnera z przedmiotem i celami projektu:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
2. Opis oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu w tym możliwego do
wniesienia jako wkład własny Partnera - w postaci know-how, potencjału ludzkiego,
organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych
w projekcie działań:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
3. Opis doświadczenia w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze
szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa
i projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość
projektu):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
4. Opis doświadczenia w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia
zawodowego nauczycieli (tytuł projektu/usługi, grupa docelowa, podstawowe działania/zakres usługi,
rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu/usługi):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w tym działań edukacyjnych wraz z opisem
wykorzystania narzędzi i założeniami budżetowymi, co do kosztów proponowanych zajęć/działań:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
6. Opis koncepcji współpracy, w tym proponowany podział zadań pomiędzy Partnera a Lidera,
wraz z modelem sposobu zarządzania w projekcie:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
7. Inne informacje mogące mieć znaczenie dla przedstawienia wymaganych informacji lub
doprecyzowania oferty potencjalnego Partnera:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (…)
Załączniki:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
(…)
..................................... ……............................................................
miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Ordowski

Data wytworzenia: 2016-09-08

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-09-08

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-09-08