Regulamin naboru

ZARZĄDZENIE  NR KK.120.11.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

Z DNIA 20 MARCA 2020r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia " Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Augustów"

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Augustów", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzernie Wójta Gminy Augustów Nr 39/05 z 23.11.2005 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Augustów oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych" .

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

 

mgr inż. Zbigniew Buksiński

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY AUGUSTÓW

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Augustów.

 

 1. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. 2019.1282 tj. z 14 czerwca 2020r. z późn. zm.).

 

 1. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:
  • stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,
  • stanowisk pomocniczych i obsługi,
  • pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych,
  • pracowników zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).
  • pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego,
   1. warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii o dotychczasowej pracy, posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz spełnienie formalnych wymogów charakterystycznych dla danego stanowiska pracy,
   2. o zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje Sekretarz Gminy/ Skarbnik Gminy w Urzędzie Gminy w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
   3. awansowanie pracowników lub przesunięcie wewnętrzne na inne stanowisko odbywa się po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Augustów.

 

Rozdział II

 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 2

 1. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może powstać w szczególności w wyniku:
  • planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu,
  • zmiany przepisów nakładających na Gminę nowe kompetencje i za- dania,
  • analizy zmian związanych z ruchem w ramach zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę itp.)
 2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt, w oparciu o wniosek przekazany przez Sekretarza/Skarbnika Gminy o wakującym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być przekazany co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej według wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sekretarz/ Skarbnik Gminy zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji Wójta opis stanowiska na wakujące miejsce pracy wraz z analizą skutków finansowych oraz zakres czynności. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5 zawiera:
  • dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,
  • określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
  • określenie odpowiedzialności,
  • inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
 6. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta na zatrudnienie pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.
 7. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust.3.
 8. Otwarta rekrutacja i jawny nabór maja na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

 

 

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3

Nabór obejmuje:

 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
 • ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
 • przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych
 • ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,
 • postępowanie sprawdzające
  1. merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
  2. rozmowa kwalifikacyjna,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,
 • ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

 1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Wójt Gminy Augustów.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
  • Wójt lub osoba przez niego upoważniona,
  • Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy,
  • inspektor ds. kadr,
  • inne osoby wskazane przez Wójta.
 3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
 4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 6. Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia inspektor ds. kadr.

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 5

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Augustów.
 2. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
  • nazwę i adres Urzędu,
  • określenie stanowiska urzędniczego,
  • określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
  • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
  • informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
  • wskazanie wymaganych dokumentów,
  • wskazanie, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi co najmniej 6%,
  • określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tergo ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. O terminie składania dokumentów do powtórnego naboru na to samo stanowisko decyduje Wójt Gminy.
 4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

 1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o stanie zdrowia umozliwiajacym wykonywanie obowiązków, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • osoba niepełnosprawna składa kopię dokumentu potwierdzającego niesprawność.
 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko formie pisemnej.
 2. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem, o którym mowa w § 3 pkt. 2.

Rozdział VII

Przeprowadzenie konkursu

§ 7

Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:

 • w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu  konkursu,
 • wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:
  1. oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne

§ 8

 1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 2. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.
 3. Warunkiem udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie wymogów formalnych wynikających z treści art. 3 ust. 1, 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zawartych w ogłoszeniu o naborze (oceniane metodą spełnia/nie spełnia).
 4. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 5. Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostają o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej.
 7. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 8. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o

§ 9

 

 1. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych
 • oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi punkty w skali od 1-10, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne na zajmowanym stanowisku),
 2. szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistyczne, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe.
 • z oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

 

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna
  • celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:
 2. predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 3. posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
 4. obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
 5. celów zawodowych kandydata.
  • Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 – 10 po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

 

 

§ 10

 1. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.
 2. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
 3. Protokół zawiera w szczególności:
  • określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów,
 4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział VIII

Ogłoszenie wyników naboru

§ 11

Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje Wójtowi dokumentację przebiegu konkursu, celem zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursowego.

§ 12

W przypadku odmowy zatwierdzenia wyników konkursu, Wójt zarządza ponowne przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 13

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska urzędniczego,
  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IX

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Rozdział X

Warunki zatrudnienia pracowników

§ 15

 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być zatrudniony na czas określony nie dłuzszy niż 6 m-cy lub na okres próbny wynoszący maksymalnie 3 miesiące. Po okresie próbnym bezpośredni przełożony może wnioskować o przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę pracownik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Augustów

Data wytworzenia: 2020-04-20

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Data wprowadzenia: 2005-12-09

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-04-23

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2005-12-09