Ogłoszenie nr 503208-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Gmina Augustów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Augustów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Augustów, krajowy numer identyfikacyjny 79067092900000, ul. Mazurska  1c , 16-300  Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 6433056, 6433771, , e-mail gmina-augustow@home.pl, , faks 876 432 903.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina-augustow.home.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z wymogami SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów pok. 37

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Augustów
Numer referencyjny: PF.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Augustów. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym: • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, • ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia. 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Augustów, dotyczący części I zamówienia. Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Augustów, dotyczący części II zamówienia. Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów, dotyczący części III zamówienia. Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia Załącznik nr 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia. Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc deklarowanych do ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Zapis niniejszy w żadnym wypadku nie stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy, od dnia 01.03.2020r. do dnia 28.02.2023r. Dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na trzy roczne okresy ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od następnego dnia po dniu wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, a następnie na pełne roczne okresy ubezpieczenia. Składka za polisy te rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. W związku z tym łączne wynagrodzenie wykonawcy może być niższe niż wynikające z ceny ofertowej (dla majątku o takiej samej wartości, jak podany w niniejszej specyfikacji), która dla uproszczenia obliczeń obejmuje trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia. Dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące tzw. ubezpieczeń wspólnych, tj. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka, w tym odnoszące się do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia, wystawiane będą na trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia, w terminie realizacji zamówienia. Do ubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową przed niniejszym postępowaniem – wówczas w odniesieniu do aktualnie posiadanych przez zamawiającego polis wykonawca wystawi dodatkowe umowy, w których sumy ubezpieczenia odpowiadać będą różnicy między sumami ubezpieczenia z tych polis, a faktyczną wartością mienia posiadanego przez zamawiającego. Dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), będą wystawiane na pełny roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po dniu wygasania dotychczasowych umów. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia NNW różni się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC kom., w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia te będą wyrównywane na dzień końca ubezpieczenia OC kom., z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Zamawiający przeprowadzi wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. Za datę wyrównania należy przyjąć ostatni dzień pierwszego rocznego okresu trwania umowy w sprawie zamówienia, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – pierwszy dzień kolejnych rocznych okresów realizacji umowy. Dla wszystkich pojazdów nabytych po wskazanym dniu wyrównania również realizowane będzie ujednolicenie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczących minimum 12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń i doubezpieczeń, w tym zawieranych na okres krótszy od jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani są przedstawić w formularzu oferty i zawartym w nim formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji dla wszystkich ubezpieczeń cenę (składkę) za pełne 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-03-01   lub zakończenia: 2023-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na trzy roczne okresy ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od następnego dnia po dniu wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, a następnie na pełne roczne okresy ubezpieczenia. Składka za polisy te rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. W związku z tym łączne wynagrodzenie wykonawcy może być niższe niż wynikające z ceny ofertowej (dla majątku o takiej samej wartości, jak podany w niniejszej specyfikacji), która dla uproszczenia obliczeń obejmuje trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia. 1.1.Dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące tzw. ubezpieczeń wspólnych, tj. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka, w tym odnoszące się do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia, wystawiane będą na trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia, w terminie realizacji zamówienia. 1.2.Do ubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia. 1.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do doubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową przed niniejszym postępowaniem – wówczas w odniesieniu do aktualnie posiadanych przez zamawiającego polis wykonawca wystawi dodatkowe umowy, w których sumy ubezpieczenia odpowiadać będą różnicy między sumami ubezpieczenia z tych polis, a faktyczną wartością mienia posiadanego przez zamawiającego. 2.2.Dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), będą wystawiane na pełny roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po dniu wygasania dotychczasowych umów. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia NNW różni się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC kom., w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia te będą wyrównywane na dzień końca ubezpieczenia OC kom., z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2.1.Zamawiający przeprowadzi wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. Za datę wyrównania należy przyjąć ostatni dzień pierwszego rocznego okresu trwania umowy w sprawie zamówienia, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – pierwszy dzień kolejnych rocznych okresów realizacji umowy. Dla wszystkich pojazdów nabytych po wskazanym dniu wyrównania również realizowane będzie ujednolicenie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczących minimum 12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. 2.2.W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń i doubezpieczeń, w tym zawieranych na okres krótszy od jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. 3.Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani są przedstawić w formularzu oferty i zawartym w nim formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji dla wszystkich ubezpieczeń cenę (składkę) za pełne 36 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje posiadania przez wykonawcę zezwolenia lub statusu członkowskiego w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 „ustawy” wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art. 36b ust. 1 „ustawy” zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zgodnie z art. 36b ust. 1a „ustawy”, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 „ustawy”, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwyko-nawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie oraz każdy z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 25a ust. 1 „ustawy” do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 „ustawy”, zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualne na dzień złożenia dokumenty, udowadniające posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 25a ust. 1 „ustawy” do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące wstępne potwier¬dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 „ustawy” wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 „ustawy”, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „ustawy”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 „ustawy”, zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualne na dzień złożenia dokumenty, udowadniające posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, wykonawca ten będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z tych wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, a wykonawca lub wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. Oświadczenie wymienione w pkt. 7.1 składane jest w oryginale. Natomiast oświadczenie wymienione w pkt. 7.3 składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 i 7.3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, gdy zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowa¬nia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 „ustawy”, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „ustawy”, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy rozporzą-dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 „ustawy” do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące wstępne potwier¬dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 3.Zgodnie z art. 24 ust. 11 „ustawy” wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 „ustawy”, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „ustawy”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 „ustawy”, zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualne na dzień złożenia dokumenty, udowadniające posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 5.Jeżeli wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, wykonawca ten będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z tych wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, a wykonawca lub wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. 8.Oświadczenie wymienione w pkt. 7.1 składane jest w oryginale. Natomiast oświadczenie wymienione w pkt. 7.3 składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 9.Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 i 7.3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 11.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 12.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 13.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.W przypadku, gdy zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 15.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowa¬nia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 „ustawy”, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „ustawy”, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 16.Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 17.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy rozporzą-dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1)Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 2)Zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia. Zmiany te mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one związane ze zwiększeniem sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 3)Zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku: a)utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia, b)restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, c)rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem. Wymienione wyżej zmiany mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one związane ze zmianą sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 4)Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku spadku wartości lub ilości ubezpieczonego mienia, ilości ubezpieczonych osób 5)Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia obligującej Wykonawcę do bezskładkowego obejmowania ubezpieczeniem składników mienia do wysokości określonego w niej limitu, w przypadku: a)ubezpieczenia nowo nabywanych lub pominiętych składników mienia, b)zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi inwestycjami, adaptacją, rozbudową itp., c)wdrażania nowych inwestycji, d)objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych podmiotów powoływanych przez Zamawiającego, w tym wyodrębnionych z innych podmiotów objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia lub przekształcenia, e)restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem. 6)Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub wyczerpania sumy gwarancyjnej bądź podlmitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia uzupełnienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej/limitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu. 7)Zmiany zakresu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a)zmiany wykonywanej działalności i konieczności objęcia zmiany tej ochroną ubezpieczeniową, b)rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c)modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 2.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. 3.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 4.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. c, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 5.Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 6.W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zawsze może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 7.Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące dla Wykonawcy. 8.Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów. 9.Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 10.Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. Ostateczne, wiążące dla Wykonawcy stanowisko w sprawie zajmie – w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania stanowiska Wykonawcy - Zamawiający; za dzień przekazania stanowisk uznaje się dzień wysłania ich na adres właściwy dla doręczeń pism dla Zamawiającego i Wykonawcy. 11.Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 12.Warunkiem dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7 oraz wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego. 13.Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 2–5 nie wymaga zgody Wykonawcy, jednakże z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana podmiotowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub w ust. pkt 5 lit. d i e, prowadzić będzie do podjęcia działalności dotychczas nieobjętej zamówieniem, zgoda Wykonawcy jest konieczna. 14.Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 6-7 może być wprowadzona tylko za zgodą Wykonawcy. 15.Zmiana umowy wynikająca z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2-7 umowy - z uwzględnieniem postanowień ust. 13, może być dokonana wyłącznie za zgodą Wykonawcy, może być dokonana wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 16.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności. 17.Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 144 tejże ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Augustów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym: • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, • ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia. 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-01
data zakończenia: 2023-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 85,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Augustów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-01
data zakończenia: 2023-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 97,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 3,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Augustów w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-01
data zakończenia: 2023-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Na podstawie art. 27. ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda, aby fakt pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca potwierdził poprzez wysłanie stosownej informacji na adres gmina-augustow@home.pl.


 Pytania i wyjaśnienia:

1.Wyjaśnienia z dnia 23 stycznia 2020 roku.

2.Wyjaśnienia z dnia 24 stycznia 2020 roku.

3.Wyjaśnienia numer dwa z dnia 24 stycznia 2020 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Anita Zientek

Data wytworzenia: 2020-01-16

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2020-01-16