Ogłoszenie nr 659653-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r..
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r..
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Augustów, krajowy numer identyfikacyjny 79067092900000, ul. ul. Wojska Polskiego  51 , 16300   Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 6433056, 6433771, e-mail gmina-augustow@home.pl, faks 876 432 903.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r..
Numer referencyjny: OSW.271.3.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r. Odbiór odpadów komunalnych winien odbywać się zgodnie z wytycznymi obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego, obowiązującymi w czasie trwania umowy uchwałami Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów oraz innymi aktami prawa krajowego lub miejscowego mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Gminy Augustów to: -Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Augustowie, -Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym. Operator RIPOK-u, to: BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, Tel. 85 733 18 20 , tel/fax 85 716 17 55 Odpady selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów należy przekazać do: Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Przekazywanie odpadów do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym odbywa się na podstawie porozumienia, które Zamawiający zawarł z operatorem RIPOK-u (treść porozumienia dostępna u Zamawiającego lub u operatora RIPOK-u). Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę z BIOM sp. z o. o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Augustów. Zakres usług: 1). Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Augustów. Worki z odpadami komunalnymi na terenach o zwartej zabudowie będą wystawiane przed posesją, skąd Wykonawca jest zobowiązany je zabrać. W przypadku zabudowy kolonijnej Wykonawca jest zobowiązany do odbioru selektywnych odpadów komunalnych z nieruchomości. W przypadku zabudowy kolonijnej usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez indywidualne ustalenie z właścicielem nieruchomości sposobu, miejsca i terminu odbioru odpadów komunalnych. 2). Odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 6.00 - 20.00. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów jeśli jest to wynikiem jego działalności. Obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie miejsca wokół miejsca wystawienia worków, gdy zajdzie taka potrzeba. 3). Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów obejmuje odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych następujących frakcji odpadów: - papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; - metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, - biodegradowalne, w tym bioodpady i odpady zielone, - popiół oraz pozostałych odpadów zbieranych selektywnie tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Ilość odebranych z terenu gminy odpadów segregowanych w latach 2017 i I półrocze 2018: 2017 I półrocze 2018 r. Papier i tektura 16,37; 7,99 Szkło 18,03; 28,56 Tworzywa sztuczne 16,31; 30,33 Metale 0,51; 0,00 Popiół 26,80; 25,34 wielkogabarytowe 4,52; 6,74 3). Odpady komunalne zbierane w gospodarstwach domowych w sposób selektywny gromadzone w będą w workach. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym przez operatora harmonogramem, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (oprócz popiołu). Popiół odbierany będzie w okresie grzewczym, nie rzadziej niż co drugi miesiąc (styczeń, marzec, maj, listopad). Odpady komunalne zbierane w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, GOK, świetlice wiejskie) gromadzone będą w pojemnikach, a ich odbiór odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym przez operatora harmonogramem, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 4). Worki lub pojemniki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić: - niebieski oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; - zielony oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; - żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; - brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone; - bezbarwny oznaczony napisem „Popiół” – z przeznaczeniem na popiół pochodzący z palenisk. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się zgodne z w/w kolorystyką worki z tworzywa sztucznego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków o pojemności minimum 80 l i grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Worki muszą zostać dostarczone przy każdym odbiorze tych odpadów, w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem właściciela w tym zakresie (cena worków wliczona w cenę oferty). Ilość gospodarstw aktualnie segregujących odpady komunalne oraz posiadających kompostownik określa załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana powyższych danych nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego 5). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru segregowanych odpadów komunalnych, na podstawie którego będzie realizowana usługa. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego oraz uwzględniać częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sporządzenie harmonogramu, aby nie dochodziło do mieszania segregowanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Augustów z odpadami zebranymi z terenu innej gminy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia harmonogramu i jego zmian do każdej nieruchomości objętej odbiorem segregowanych odpadów komunalnych. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do akceptacji harmonogram w terminie do dnia 15 grudnia danego roku, poprzedzającego rok świadczenia usługi. W przypadku harmonogramu na 2019 r. zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji do dnia 20 grudnia 2018 r. Harmonogram i jego aktualizacje będą przekazywane Zamawiającemu w wersji elektronicznej w celu publikacji na stronie internetowej Zamawiającego. 6). Wykonawca musi zapewnić mieszkańcom Gminy Augustów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – odpady komunalne selektywnie zebrane położony na terenie Gminy Augustów lub w odległości nie większej niż 10 km od granicy administracyjnej Gminy Augustów. Masa odpadów komunalnych zebranych przez PSZOK od mieszkańców gminy Augustów w poszczególnych latach: 2015 r. – 2,80 Mg, 2016 – 3,983 Mg, 2017 r. – 6,36 Mg. 7). W PSZOK-u będą gromadzone następujące odpady: meble i odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte opony; chemikalia; odpady zielone ulegające biodegradacji; przeterminowane leki; zużyte baterie i akumulatory; szkło; papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popiół. Otwarty będzie 5 dni w tygodniu min. przez 4 godziny dziennie. 8). Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na zasadzie wystawki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uprzednim poinformowaniu mieszkańców o prowadzonej zbiórce. 9). Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez ewidencjonowanie ilości odbieranych z nieruchomości worków z segregacją. 10). Wykonawca wraz z fakturą za odbiór i transport selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych jest zobowiązany dołączyć wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane selektywnie gromadzone odpady komunalne wraz z podaniem ilości odebranych worków lub pojemników poszczególnych frakcji odpadów tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów i popiołu. 11). Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w ciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie powiadomić e-mailem lub telefonicznie Zamawiającego. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU TECHNICZNEGO I BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów i urządzeń oraz bazy magazynowo - transportowej wraz określeniem stawianych im wymagań: 1. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: a) w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu, c) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, d) pojazdy muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykonawca obowiązany jest do zainstalowania do dnia 1 stycznia 2019 r. na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oprogramowania komputerowego pozwalającego na bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, w zakresie obejmującym co najmniej bieżące śledzenie pozycji pojazdów, odwzorowanie aktualnej pozycji i trasy pojazdu, odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu oraz codzienne archiwizowanie danych. e) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, f) ) pojazdy i urządzenia były poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, g) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. h) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo –transportowej 2. Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo -transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Augustów, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Teren bazy transportowej musi być ogrodzony oraz zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób. Na terenie bazy transportowej musi znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. W takiej sytuacji należy wskazać jakie podmioty wykonają te czynności. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu bazy. Inne wymagania : 1. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania. 2. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru i transportu odpadów komunalnych objętych umową. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. 3. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do wykonawcy .

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90513100-7
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Augustów prowadzonego przez Wójta Gminy Augustów. b) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych. c) posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzących zakłady przetwarzania, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: a) wiedza i doświadczenie wykonawcy zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania co najmniej: dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Augustów prowadzonego przez Wójta Gminy Augustów. 2) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych. 3) Aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzących zakłady przetwarzania, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
2) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 30,00
3) Termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku VAT- jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Na podstawie art. 27. ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda, aby fakt pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca potwierdził poprzez wysłanie stosownej informacji na adres gmina-augustow@home.pl


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska-Pycz

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-12-10