Augustów, dnia 3 października 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE
PN.: "Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska, 16-300 Augustów”
którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. Informacje o Zamawiającym:
Gmina Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów, NIP 846-159-56-10
tel. (87) 643 30 56
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz przygotowanie wizualizacji i układu rozmieszczenia mebli na planie pomieszczeń w formie kolorowych plików PDF.
Ważne!
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu większej, tj. do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ilości towaru po zaoferowanej cenie. W związku z tym ilość towaru może ulec zmianie.
Kod CPV i nazwa kodu
39130000-2 Meble biurowe
Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
Wymagany okres gwarancji: 2 lata i więcej, liczone od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.
Wykonawca ma obowiązek dokonać oględzin i szczegółowego pomiaru przed rozpoczęciem prac nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.
IV . TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Końcowy termin realizacji zamówienia ustala się na termin od 17 grudnia 2018r. do 24 grudnia 2018 r. od dnia zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 oraz potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym.
Etapy realizacji:
-przygotowanie projektu wizualizacji rozmieszczenia elementów stanowiących przedmiot zamówienia ustala się do dnia 15 października 2018r.
-dostawa i montaż mebli biurowych w budynku ul. Mazurska ustala się do dnia 15 grudnia 2018r.
V . OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
Wykonawca zapewnia rękojmię na dostarczone meble biurowe na okres jednego roku.
Wymagany okres gwarancji: 2 lata i więcej, liczone od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.
VI. WARUNKI UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
posiadają zdolność techniczną i zawodową
posiadają wiedzę i doświadczenie.
Wykonawca który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem o (załącznik nr 4) i oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5):
zapoznaniu się z projektem umowy do niniejszego rozpoznania cenowego i akceptowaniu jej bez uwag,
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
posiadaniu kompetencji lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalające3j na wykonanie zamówienia,
posiadaniu zdolności technicznej zawodowej,
posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
zapoznaniu się z budynkiem oraz rozmieszczeniem elementów.
VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, w Sekretariacie Urzędu
– osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: gmina-augustow@gmina-augustow.eu (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 do godz. 10.00.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 3) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „w „Oferta na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych”
Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienione w pkt VII. zapytania ofertowego.
Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.
XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Przy dokonywaniu oceny oferty Zmawiający będzie stosował następujące kryteria:
1) Cena brutto – znaczenie 80%.
2) Gwarancja - znaczenie 10%,
3) Estetyka, ergonomia wykonania, funkcjonalność – znaczenie 10%.
2. W kryterium cena, cena oferty zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt., pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
3. W kryterium Gwarancja punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 24 miesiące -0 punktów, 36 miesięcy- 10 punktów.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za trzy kryteria.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskają taką samą ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z niższą ceną a przy takiej samej cenie wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
Cena ofertowa brutto (suma cen wszystkich wymienionych składników z uwzględnieniem ceny jednostkowej).Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe.
Cena oferowana brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z określeniem stawki podatku VAT.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.
XIII. UWAGI:
1.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Elżbieta Pszczoła– Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, tel. (87) 643 30 56, w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00.
2. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia wizji w miejscu realizacji zamówienia oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że dokonanie wizji lokalnej obiektu jest możliwe po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przedstawicielowi Zamawiającego,
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia próbek płyt laminowanych w celu potwierdzenia jakości i wybarwienia ustalonej płyty.
4.Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prezentacji wybranych modeli mebli w siedzibie Zamawiającego.

Zbigniew Buksiński
Wójt Gminy Augustów


Pytania i wyjaśnienia:

1.Poprawka do specyfikacji z dnia 05 października 2018 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-10-05

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-10-03