Augustów, dnia 12 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE
PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW”

I. Informacje o Zamawiającym:
Gmina Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
tel. (87) 643 30 56

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje następującą usługę:
• odebranie z posesji, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą,
• odebranie z posesji, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą w następujących miejscowościach: Białobrzegi, Jabłońskie, Janówka, Jeziorki, Kolnica BSD, Netta Druga, Netta Folwark, Netta Pierwsza, Ponizie, Promiski, Pruska Wielka, Pruska Mała, Rzepiski, Topiłówka, Turówka, Uścianki.
2. Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest, odebranych z terenu nieruchomości.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia.
4. Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów.
5. Rodzaj wyrobów azbestowych – płyty eternitowe faliste i płyty płaskie.
6. Łącznie Zamawiający zakłada transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 51 Mg.
7. Podane wyżej ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wskazane ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i inwentaryzacja.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których dotyczy zamówienie w dniu podpisania umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów zostały odebrane i na jaką kwotę.
10. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania.
12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości termin pakowania i odbioru.
13. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987); lub przez Wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 19847).
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ww. dokumentów najpóźniej w dniu podpisania umowy.
14. Szczegóły zamówienia regulują Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac  polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego,  właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089 z późn. zm..
2. Wykonawca zobowiązany jest okazać dowód dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem prac. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako  odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac, uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie Gminy Augustów, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zważyć masę odebranych wyrobów azbestowych na miejscu każdej posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i nr działki ewid., datę, rodzaj i pochodzenie odpadów oraz ich ilość [m² i  Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości.
5. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o  oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch egzemplarzach – jeden przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego oznakowania zgodnie z przepisami.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI . TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Do dnia 15 listopada 2018 r.

VII . DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o posiadaniu zezwoleń/uprawnień, o których mowa w cz. III pkt 13 – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Kopie dołączonych do oferty dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji)  uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, w Sekretariacie Urzędu – osobiście, kurierem, za  pośrednictwem poczty lub mailem na adres: gminaaugustow@gmina-augustow.eu (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2018 do godz. 10:00.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW” lub mailem na adres: gmina-augustow@gmina-augustow.eu (oferta w tym wypadku ma być podpisana i zeskanowana).
Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienione w pkt VII. Zapytania ofertowego.
Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Cena 100%

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Anna Raczyńska - Pycz – Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, tel. (87) 643 30 56, w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska-Pycz

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-09-12