Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2018/S 067-148555

LANGUAGE:

PL

CATEGORY:

ORIG

FORM:

F02

VERSION:

R2.0.9.S02

SENDER:

ENOTICES

CUSTOMER:

ECAS_n0024kme

NO_DOC_EXT:

2018-051796

SOFTWARE VERSION:

9.6.5

ORGANISATION:

ENOTICES

COUNTRY:

EU

PHONE:

/

E-mail:

gmina-augustow@gmina-augustow.eu

NOTIFICATION TECHNICAL:

YES

NOTIFICATION PUBLICATION:

YES

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

 

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)            Nazwa i adresy

Gmina Augustów

8461595610

Ul. Wojska Polskiego 51

AUgustów

16-300

Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Pszczoła Tel.: +48 876433056

E-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu Faks: +48 876432903 Kod NUTS: PL843 Adresy internetowe:

Główny adres: www.gmina-augustow.home.pl

1.2)            Wspólne zamówienie

1.3)            Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gmina-augustow.home.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

1.4)            Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)            Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot

11.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)      Nazwa:

Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów

11.1.2)      Główny kod CPV

45311200

11.1.3)      Rodzaj zamówienia

Dostawy

11.1.4)      Krótki opis:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (140 zestawów) w Gminie Augustów. Łącznie 140 instalacji odnawialnych źródeł energii na 140 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ). Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

 

11.1.5)       Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)       Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)             Opis

11.2.1)       Nazwa:

11.2.2)       Dodatkowy kod lub kody CPV

11.2.3)       Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL8

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Augustów.

11.2.4)       Opis zamówienia:

Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 60 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe o sprawności optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67%) - 2 płyty o minimalnej powierzchni apertury 1,44 m2 dla jednej płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja. Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 80 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe o sprawności optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67% - 2 płyty o minimalnej powierzchni apertury 1,88 m2 dla jednej płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach, ścianach budynków). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej lub jako elementy ocynkowane nie wymagające stosowania powłok malarskich w celu ich zabezpieczenia przez korozją. 1.3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

•   w niniejszym zamówieniu nie występują obiekty w zabudowie jednorodzinnej o powierzchni powyżej 300 m2,

•   wszystkie wymienniki z dwiema wężownicami podłączyć z obiegiem solarnym i obiegiem kotłowym - należy ująć wpięcie wymiennika do c.w.u. i instalacji kotłowej centralnego ogrzewania,

•    należy przewidzieć zainstalowanie reduktorów ciśnienia dla wody użytkowej jeżeli ciśnienie przekracza wartość 6 bar,

•   budynki, na których instalowane będą zestawy solarne, wyposażone są w kotły na paliwo stałe,

•    w ramach zamówienia nie przewiduje się wspomagania instalacji centralnego ogrzewania przez zamontowany system solarny,

•   przygotowanie miejsca posadowienia zasobnika solarnego oraz zagwarantowanie w miejscu instalacji zasobnika solarnego odpowiednich warunków pracy leży po stronie właściciela obiektu,

•   udostępnienie miejsca instalacji zbiornika leży po stronie użytkownika instalacji tj. możliwości dostarczenia zbiornika w miejscu jego posadowienia oraz uprzątnięcia mebli lub innych przedmiotów w miejscu posadowienia; przygotowanie podłoża pod zbiornik również należy do użytkownika instalacji,

•   przygotowanie podłoża do instalacji kolektorów leży po stronie Wykonawcy; po stronie Wykonawcy są również prace związane z prowadzeniem instalacji solarnej od kolektorów do zbiornika itp.,

•   Zamawiający nie posiada informacji na temat liczby pokryć dachowych wykonanych eternitem,

•   Wykonawca musi zapewnić system montaży kolektorów do połaci dachowej wykonanej z różnych materiałów.

11.2.5)       Kryteria udzielenia zamówienia

 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

11.2.6)      Szacunkowa wartość

11.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)   Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

11.2.14)   Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

111.1)       Warunki udziału

111.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

111.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się , że:

a)    posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b)    jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

111.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający, iż dostarczył w jednej dostawie co najmniej 60 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na budynkach lub minimum jedną instalację kolektorów słonecznych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się wykonaniem wymaganych dostaw. Dostawy nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

111.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.2)       Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2)   Warunki realizacji umowy:

 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą wykonawcy oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym (stanowiącymi załączniki do umowy).

IM.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.            1)       Opis

IV.          1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.          1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.          1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.          1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.          1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.            2)       Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/05/2018 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 002 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 17/05/2018 Czas lokalny: 10:15 Miejsce:

Urząd Gminy Augustów

ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)     Informacje dodatkowe:

VI.4)     Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postepu 17a Warszawa 02-676

 

 

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/04/2018

 

Na podstawie art. 27. ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda, aby fakt pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca potwierdził poprzez wysłanie stosownej informacji na adres gmina-augustow@home.pl


Pytania i wyjaśnienia:

1.Wyjaśnienie z dnia 17 kwietnia 2018.

2.Wyjaśnienie z dnia 20 kwietnia 2018.

3.Wyjaśnienie z dnia 08 maja 2018.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Truszkowski

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-04-06