Augustów, 09 maja 2016r.

Znak: OR.502.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiający:

Gmina Augustów

siedziba: Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

NIP: 846-15-95-610 

tel. 87 643 30 56   fax. 87 64329 03

Adres strony internetowej: http://www.gmina-augustow.home.pl/

e-mail: gmina-augustow@home.pl

zaprasza do złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym na:

Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Augustów nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców oraz nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Augustów nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców w ilości 3 szt. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.

2) Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Augustów nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 3 szt. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.

Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych.

 Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:

1) zaleca się:

a) stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które cała powierzchnią przylegają do boków urny,

b) zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny

 

2) dopuszczalne jest:

a) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

b) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny

3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

4. Okres gwarancji:

Gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu

zamówienia bez uwag.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena.

1) W ofertę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej za wykonanie i transport, podatku VAT oraz całkowitego kosztu zrealizowanego zamówienia.

2) Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury.

6. Opis sposobu przygotowania i termin złożenia ofert:

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji.

- Termin składania ofert: do 13.05.2016 r. do godz. 10.00

    Ofertę na wykonanie w/w usługi należy złożyć w następujący sposób:

1) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Augustów, pokój nr 8 (sekretariat).

2) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów.

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szczęsna, tel. 87 643 30 56.

 

 

Zamawiający informuje, że :

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

- Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

 

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. wraz z załącznikami (załączniki od nr 1 do nr 5).

3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r.

4. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-431-1/16 z dnia 21.04.2016 r. oraz     ZPOW-432-9/16 z dnia 25.04.2016 r.)

5. Projekt umowy

6. Projekt protokołu odbioru

 

 

 

………………………………………………

(miejscowość, data)

 

 

Pieczątka oferenta

 

 

OFERTA

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące wykonania wraz z dostawą do Urzędu Gminy Augustów nowych urn wyborczych w ilości 3 szt. dla obwodów głosowania do 750 wyborców oraz nowych urn wyborczych w ilości 3 szt. dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 

składam ofertę następującej treści:

  1. oferujemy wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym

 

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa za wykonanie

Cena jednostkowa za transport

Podatek VAT

Całkowity koszt

Urna wyborcza do 750 wyborców

 

 

 

 

Urna wyborcza powyżej 750 wyborców

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

cena brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cena netto: …………………….. zł

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………

  1. Warunki płatności:

……………………………………………………………………………………

  1. Okres gwarancji:

……………………………………………………………………………………

  1. Oświadczam, że:
  • zapoznaliśmy się z projektem umowy,
  • zobowiązujemy się do podpisania umowy  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
  1. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
  2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

  1. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

 

 

 

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2016-05-09

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-05-09